Skip to main content

Voordelen van de EU-begroting

Hoe landen, burgers en ondernemingen profiteren van de EU-begroting voor 2021-2027.

De EU-begroting

In de EU-begroting worden middelen op Europees niveau gecombineerd. Hiermee worden de prioriteiten van de EU en grote infrastructuur- en onderzoeksprojecten gefinancierd. Bovendien wordt ze gebruikt voor de financiering van de respons op uitdagingen die verder reiken dan de EU-grenzen, zoals de COVID-19-pandemie, de klimaatverandering en de dreiging van terrorisme.

De EU-begroting vormt een aanvulling op de nationale begroting van de EU-landen: met de begroting wordt dubbel werk voorkomen en kan ze worden ingezet als het effectiever is om geld op EU-niveau dan op lokaal, regionaal of nationaal niveau uit te geven.

De EU-begroting draait ook om solidariteit: zij stelt de EU in staat om minder welvarende lidstaten te ondersteunen bij hun economische ontwikkeling. Dankzij deze begroting kan de EU haar lidstaten helpen als zij worden getroffen door natuurrampen.

Onder solidariteit valt ook het ondersteunen van buren of andere derde landen en het helpen verbeteren van het leven van hun burgers. Dankzij de EU-begroting kan de EU haar rol als wereldspeler behouden en versterken en samen met haar lidstaten de grootste donor van ontwikkelingssteun en humanitaire hulp ter wereld blijven.

Bekijk de video

Aanpak van de COVID-19-crisis

De Europese Commissie heeft een uitgebreide reeks maatregelen getroffen als respons op de crisis die is veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, zoals:

 • het verstrekken van leningen tot maximaal € 100 miljard voor werktijdverkortingsregelingen in het kader van het SURE-programma;
 • het opzetten van het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+) om EU-landen in staat te stellen middelen van het cohesiebeleid in te zetten ter ondersteuning van de sectoren die het grootste risico lopen tijdens de pandemie;
 • het ondertekenen van contracten met zes farmaceutische bedrijven om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot COVID-19-vaccins;
 • het mobiliseren van € 2,7 miljard in het kader van het instrument voor noodhulp om EU-landen te helpen de directe financiële kosten van de pandemie te verlichten;
 • het verstrekken van maximaal € 806,9 miljard in lopende prijzen in het kader van het herstelinstrument NextGenerationEU voor het bevorderen van een groener, digitaler en duurzamer herstel.

EU-respons op de COVID-19-pandemie

Iedereen profiteert van de EU-begroting

De EU-begroting draait nooit om geven en nemen. Het gaat altijd om het bundelen van middelen, het gezamenlijk aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen en het creëren van meerwaarde van de EU. Het doel is altijd om Europeanen een beter leven te geven.

Het volstaat daarom niet om te vergelijken hoeveel elk EU-land uit de begroting ontvangt en hoeveel het bijdraagt. In deze vergelijking wordt geen rekening gehouden met het feit dat lidstaten profiteren van de eengemaakte markt. Hierin wordt ook niet gekeken naar de zakelijke mogelijkheden die voor ondernemingen in de hele Europese Unie worden gecreëerd door middel van het cohesiebeleid, het belangrijkste investeringsbeleid van de EU. De EU levert een aanzienlijke bijdrage aan de economieën van haar lidstaten en in deze berekeningen wordt dit volledig genegeerd.

Volgens recente gegevens uit 2019 zijn de voordelen die lidstaten uit de eengemaakte markt halen meer dan zes keer zo groot als hun bijdrage. Dit is dus een rendement van 600 %. De verhouding tussen de voordelen en de bijdragen varieert, waardoor sommige lidstaten zelfs nog meer profiteren. De eengemaakte markt biedt immers toegang tot 450 miljoen klanten en biedt mogelijkheden die geen enkel EU-land op zichzelf kan verschaffen.

Hieronder staan meer voorbeelden van de manier waarop tot nu toe een verschil is gemaakt met de EU-begroting en hoe dit in de periode 2021-2027 wordt voortgezet.

Meer onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie zijn essentieel om te zorgen voor toekomstige groei. Met het onderzoeksprogramma Horizon Europa blijft de EU toponderzoekers en -innovatoren waardevolle ondersteuning bieden om te zorgen voor een groen, gezond en veerkrachtig Europa.

Zo wil Europa tegen 2030 bijvoorbeeld 3 miljoen levens redden van kanker, 100 klimaatneutrale steden realiseren, voor gezonde oceanen, zeeën, binnenwateren, bodems en voedsel zorgen en regio’s bestand maken tegen klimaatverandering.

Research and innovation

Investeringsplan voor Europa

Sinds 2015 heeft het Europees Fonds voor strategische investeringen:

 • meer dan 8,5 miljoen banen ondersteund;
 • bijgedragen aan het verschaffen van hernieuwbare energie aan 10 miljoen huishoudens;
 • bijgedragen aan het verschaffen van hogesnelheidsinternet aan 15 miljoen huishoudens.

In de periode 2021-2027 zullen investeringen in Europa worden ondersteund via InvestEU, de opvolger van het investeringsplan voor Europa.

InvestEU

Regionale ontwikkeling

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) wordt ingezet voor:

 • het financieren van verbeterde gezondheidszorg in de EU;
 • het ondersteunen van investeringen in kleine ondernemingen;
 • het verkleinen van de ongelijkheid tussen Europese regio’s;
 • het bevorderen van duurzame ontwikkeling;
 • het verbeteren van de toegang tot nieuwe markten voor goederen, diensten en investeringen;
 • het bieden van mogelijkheden voor overheidsopdrachten voor infrastructuur, informatietechnologie, onderzoek en ontwikkeling.

EU regional and urban development

Landbouw en milieu

In de periode 2021-2027:

 • zal het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ervoor zorgen dat er toegang is tot veilig, hoogwaardig, betaalbaar, voedzaam en gevarieerd voedsel, en zal het de overgang naar een volledig duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling ondersteunen
 • worden met het LIFE-programma projecten gefinancierd die gericht zijn op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het behouden van plant- en diersoorten die nu bedreigd worden;
 • wordt met het nieuwe Fonds voor een rechtvaardige transitie de overgang naar klimaatneutraliteit ondersteund door de impact hiervan in de meest getroffen regio’s te verkleinen.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Bestrijding van terrorisme 

Het Fonds voor interne veiligheid wordt in het kader van de EU-begroting versterkt om de EU beter in staat te stellen veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden door middel van:

 • het uitwisselen van informatie;
 • het uitvoeren van gezamenlijke risicobeoordelingen en onderzoeken;
 • het gebruiken van gemeenschappelijke technologieën en het bundelen van de krachten om gezamenlijke dreigingen het hoofd te bieden.

Bovendien wordt het Europees Defensiefonds nog altijd ingezet om defensiesamenwerking tussen alle industrieën te bevorderen.

Fonds voor interne veiligheid

Aanpakken van de migratie-uitdaging

Sommige EU-landen worden geconfronteerd met meer migratiedruk dan andere. In 2021-2027 wordt de steun voor het versterken van de buitengrenzen van de Europese Unie verhoogd om het asielsysteem binnen de EU te waarborgen. Bovendien ontvangen landen onder andere via het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) meer EU-middelen om migratie naar de EU beter te kunnen beheren.

Fonds voor asiel, migratie en integratie