Skip to main content

EU:s produktkrav

Läs om EU:s standarder för produktsäkerhet, hälsa och miljö, sektorsspecifika standarder och internationella handelsnormer. 

EU:s produktstandarder

Här hittar du information om frivilliga standarder, europeiska och nationella standardiseringsorganisationer och sektorsspecifika standarder.

Standarder i Europa

Läs om hur kommissionen och näringslivet tar fram standarder för produkter och tjänster och ta reda på vilka europeiska standardiseringsorganisationer och databaser som finns. 

Europeiska standarder

Ta reda på hur du får en CE-märkning och vilka regler och standarder som gäller för importörer och distributörer.

EU-regler för CE-märkning

Ta reda på hur de olika EU-ländernas CE-märkning fungerar och hur den ska anbringas.

CE-märkning i EU-länderna

Ta reda på vad som gäller för produkter som inte omfattas av CE-märkningen, vilka produkter som omfattas av principen om ömsesidigt erkännande och vilka nationella kontaktpunkter som finns.

Principen om ömsesidigt erkännande

Hitta information om EU:s princip om ömsesidigt erkännande, kommissionens vägledningar, berörda produkter och nationella kontaktpunkter.

Bestämmelser om ömsesidigt erkännande

Läs om EU:s regler för ekodesign, berörda energieffektiva produkter, ekodesignkrav och nationella kontaktpunkter.

Ekodesign

Säkra kemikalier

Läs om EU:s kemikalielagstiftning och ta reda på hur ditt företag berörs av Reachförordningen, hur lagstiftningen fungerar och vad Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) gör.

Krav för användningen av kemikalier (Reach)

Ta reda på hur du följer EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning och hur du ska klassificera kemikalier och anmäla ämnen till klassificerings- och märkningsregistret.

Klassificering, märkning och förpackning av kemikalier

Läs om kemiska produkter som kräver ytterligare regler eller speciallagstiftning.

Särskilda kemikalier

Läkemedelssäkerhet

Läs om regelverket för användningen av humanläkemedel i EU, regler för mediciner och behandlingar, EU:s expertgrupper, Europeiska läkemedelsmyndigheten och patientinformation i EU:s folkhälsoportal. 

Humanläkemedel

Läs om regelverket för användningen av veterinärläkemedel i EU och expertgrupper för djurhälsa.

Veterinärläkemedel

Livsmedelssäkerhet

Läs om EU:s bestämmelser för livsmedel och foder, europeiska och internationella åtgärder för livsmedelssäkerhet och varningssystemet för livsmedels- och fodersäkerhet (Rasff).

Livsmedel

Säkerhetskrav för produkter som importeras till EU

Ta reda på vilka krav din importprodukt måste uppfylla och vilka regler som gäller för säkerhet, märkning, förpackning, försäljning, teknisk standardisering, överensstämmelse och EU:s miljömärke.

Import av varor till EU ‑ tekniska krav

Läs om hur tullen ser till att varor som kommer in i EU uppfyller alla säkerhets-, hälso- och miljökrav.

EU:s tullkontroller och produktsäkerhetskrav

Läs om krav som följer av EU:s handelsavtal och ta reda på vilka avtal som finns och vad som står i dem.

Standarder enligt EU:s handelsavtal

Läs om internationella handelsförhandlingar om varor och tjänster, regionala avtal och EU:s strategi för marknadstillträde för europeiska exportörer. 

EU:s handelspolitik