Skip to main content

Sociálna zodpovednosť podnikov (SZP)

Činnosti EÚ a členských štátov pri presadzovaní SZP, zlepšenie environmentálnych noriem v podnikaní.

Politiky a iniciatívy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov

Siete a organizácie, ktoré pomáhajú podnikom zapojiť sa do činností v oblasti SZP, sociálne investície, manažérske iniciatívy v oblasti SZP.

Zdroje

Prehľad politík a iniciatív v oblasti SZP v krajinách EÚ, štúdie EÚ o činnostiach v oblasti SZP. 

SZP v EÚ 
Ako vymedzuje Európska komisia SZP, usmernenia a zásady pre vytváranie SZP, stratégia Komisie v oblasti SZP, dokumenty a štatistiky.

Stratégia Európskej komisie v oblasti SZP

Environmentálne iniciatívy pre podniky

O schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), požiadavky a prínos EMAS, EMAS pre malé a stredné podniky, vnútroštátne orgány vydávajúce certifikáty EMAS.

Požiadať o certifikát EMAS

Riadenie EMAS, EMAS v európskych inštitúciách, zapojte sa do schémy EMAS, publikácie a štatistiky, vyhľadávanie organizácií zaregistrovaných v schéme EMAS. 

EMAS, systém environmentálneho auditu pre organizácie

Súčasťou SZP je dodržiavanie environmentálnych požiadaviek na výrobky. Rozsah SZP však výrazne presahuje tieto požiadavky.

EU product requirements

Politika EÚ v oblasti udržateľného rozvoja, svetový obchod a trvalo udržateľný rozvoj, medzinárodní partneri, kritériá trvalo udržateľného rozvoja a SZP v jednotlivých obchodných dohodách, vplyv a posúdenia udržateľnosti obchodných dohôd.

Obchodná politika a trvalo udržateľný rozvoj