Skip to main content

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Działania na szczeblu unijnym i krajowym służące promowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, podnoszenie norm środowiskowych w sektorze biznesu

Polityki i inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Organizacje i sieci wspierające przedsiębiorstwa wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, społecznie odpowiedzialne inwestycje, inicjatywy w zakresie zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw

Zasoby

Przegląd polityk i inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w krajach UE, unijne badania nad działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w UE 
Jak Komisja Europejska definiuje społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wytyczne i zasady w tej dziedzinie, strategia Komisji dotycząca dokumentów i statystyk z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Strategia Komisji Europejskiej dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Skierowane do przedsiębiorstw inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

Unijny system ekozarządzania i audytu (EMAS), wymogi i korzyści związane z EMAS, EMAS dla małych przedsiębiorstw, organy krajowe wydające certyfikaty EMAS

Ubieganie się o certyfikat EMAS

Zarządzanie systemem EMAS, EMAS w instytucjach europejskich, rejestracja w EMAS, publikacje i dane statystyczne, wyszukiwanie organizacji zarejestrowanych w systemie 

EMAS – przeznaczony dla organizacji system audytu w zakresie polityki ochrony środowiska

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polega w części na spełnieniu wymogów środowiskowych dotyczących produktów. Zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw znacznie jednak wykracza poza te wymogi.

EU product requirements

Polityka UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany w światowym handlu i zrównoważony rozwój, partnerzy międzynarodowi, kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w poszczególnych umowach handlowych, skutki umów handlowych i ich ocena w kontekście zrównoważonego rozwoju

Polityka handlowa i zrównoważony rozwój