Skip to main content

Požiadavky EÚ na výrobky

Pravidlá pre normy EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov, zdravotné a environmentálne normy, normy pre jednotlivé odvetvia, normy týkajúce sa medzinárodného obchodu. 

Normy EÚ na výrobky

Ako dodržiavať dobrovoľné normy, európske normalizačné organizácie, vnútroštátne normalizačné orgány, vyhľadať normy pre jednotlivé odvetvia.

Normy v Európe

Opatrenia Európskej komisie a jednotlivých odvetví pri vytváraní noriem pre produkty a služby, európske normalizačné organizácie, databáza pravidiel týkajúcich sa európskych noriem. 

Európske normy

Pravidlá EÚ týkajúce sa označenia CE pre rôzne odvetvia, ako získať označenie CE, pravidlá a normy pre dovozcov a distribútorov.

Označenie CE

Informácie o označení CE v krajinách EÚ, ako používať označenie CE.

Označenie CE v Európe

Pravidlá týkajúce sa noriem pre výrobky, ktoré nepodliehajú harmonizácii na úrovni EÚ, skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zásada vzájomného uznávania, národné kontaktné miesta.

Zásada vzájomného uznávania

Zásada vzájomného uznávania v EÚ, usmernenia Európskej komisie o vzájomnom uznávaní, databáza dotknutých výrobkov, národné kontaktné miesta.

Predpisy týkajúce sa vzájomného uznávania

Pravidlá EÚ v oblasti ekodizajnu, energeticky účinné výrobky, výrobky, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ekodizajnu, rôzne druhy požiadaviek v oblasti ekodizajnu, národné kontaktné miesta zodpovedné za pravidlá v oblasti ekodizajnu.

Ekodizajn

Chemická bezpečnosť

Ako dosiahnuť súlad s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa chemických látok, ako sa nariadenie REACH týka vášho podniku, ako toto nariadenie funguje, činnosť Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Požiadavky na používanie chemických látok (REACH)

Ako dosiahnuť súlad s predpismi EÚ v oblasti klasifikácie, označovania a balenia, spôsoby klasifikácie chemických látok, zaradenie látky do zoznamu klasifikácie a označovania.

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok

Podrobnosti o chemických výrobkoch, ktoré si vyžadujú dodatočné alebo osobitné právne predpisy.

Špecifické chemické látky

Bezpečnosť liekov

Právny rámec pre používanie liekov v EÚ, predpisy týkajúce sa liekov a lekárskych postupov, expertné skupiny v EÚ, Európska agentúra pre lieky, informácie pre pacientov na portáli EÚ o zdraví. 

Lieky na humánne použitie

Právny rámec pre bezpečnosť veterinárnych liekov v EÚ, expertné skupiny pre veterinárnu zdravotnú starostlivosť.

Lieky na veterinárne použitie

Bezpečnosť potravín

Právne predpisy EÚ týkajúce sa potravín a krmív, opatrenia EÚ a medzinárodné opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín, portál systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF).

Potraviny

Požiadavky na bezpečnosť výrobkov na trhu EÚ

Pravidlá týkajúce sa bezpečnosti, označovania, balenia a uvádzania na trh výrobkov dovážaných do EÚ, pravidlá týkajúce sa technickej normalizácie a zhody, pravidlá pre udeľovanie environmentálnej značky, skontrolujte si, aké požiadavky musí spĺňať váš výrobok.

Dovoz tovaru do EÚ – technické požiadavky

Úloha colných orgánov pri dodržiavaní požiadaviek na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia pri výrobkoch dovážaných do EÚ.

Colné kontroly a bezpečnosť výrobkov v EÚ

Požiadavky týkajúce sa obchodných dohôd EÚ, typy dohôd, podrobnosti o platných obchodných dohodách.

Normy v obchodných dohodách EÚ

Rokovania o medzinárodnom obchode s tovarom a službami, podrobnosti o regionálnych dohodách, stratégia EÚ v oblasti prístupu na trh pre vývozcov. 

Obchodná politika EÚ týkajúca sa tovaru