Gå til hovedindholdet

Hvad Kommissionen gør inden for strategi og politik

Hovedroller i strategi og politik

Europa-Kommissionen spiller en aktiv rolle i udviklingen af EU's overordnede strategi og i udformningen og gennemførelsen af EU's politikker. Den evaluerer og rapporterer regelmæssigt om sine politikker.

Fastsættelse af strategiske prioriteter

Sammen med de øvrige vigtigste EU-institutioner udvikler Europa-Kommissionen EU's overordnede strategi og politiske retning.

Hvert femte år fastlægger Kommissionens formand ved begyndelsen af en ny mandatperiode også de politiske prioriteter for perioden.

Hvert år omsætter Kommissionen disse prioriteter til konkrete tiltag i sit årlige arbejdsprogram, som indeholder en handlingsplan for de næste tolv måneder.

Læs mere om Europa-Kommissionens strategiske prioriteter og mål, internationale strategier og forbindelser med lande uden for EU.

Udvikling og gennemførelse af politikker

Kommissionen udvikler og gennemfører EU's politikker ved at:

  • fremsætte forslag om lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union
  • hjælpe medlemslandene med at indføre EU-lovgivning
  • forvalte EU's budget og tildele støtte
  • sikre, at EU-lovgivningen overholdes (sammen med Domstolen)
  • repræsentere EU uden for Europa (sammen med EU's diplomatiske tjeneste – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil).

EU's politikker er udformet, så de er til gavn for borgere, virksomheder og andre interessenter i EU. Kommissionens initiativer til nye politikker skal vedtages internt i henhold til en fast procedure.

Værktøjer til bedre regulering sikrer, at hver enkelt af politikkerne bygger på evidens og bedste tilgængelige praksis.

Find ud af, hvordan Europa-Kommissionen træffer beslutninger om politikker.

Rapportering

Europa-Kommissionen planlægger og aflægger rapport om sit arbejde i en årlig cyklus, der kaldes "strategisk planlægning og programmering". De rapporter, der udarbejdes for hver årlig cyklus, offentliggøres regelmæssigt af Europa-Kommissionen.

Årlige aktivitetsrapporter

Årlige forvaltnings- og resultatrapporter

Evaluering

Kommissionen vurderer løbende, om EU's politikker har opfyldt de europæiske virksomheders og borgeres behov. Med evalueringerne vurderes det, om en politik er virkningsfuld, effektiv, relevant og sammenhængende, og om den skaber merværdi for EU. Kommissionen orienterer offentligheden om evalueringerne gennem evalueringskøreplaner.

Evaluering af politikker