Skip to main content

Mokesčiai

Konkrečiais atvejais ES derina kai kurias nacionalines mokesčių taisykles ir mokesčių tarifus. ES taip pat skatina valstybių narių bendradarbiavimą siekiant kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu, panaikinti diskriminavimo atvejus ir sumažinti reikalavimų laikymosi naštą.

Ko imasi Komisija?

2015 m. kovo mėn. Komisija pasiūlė kovos su pelno mokesčio vengimu priemonių. Vienas svarbiausių elementų – automatinis ES šalių keitimasis informacija apie jų sprendimus dėl mokesčių. Dėl jo ES šalių ministrai susitarė 2015 m. spalio mėn.

2015 m. birželio mėn pateiktame Komisijos veiksmų plane nustatomi tolesni žingsniai, kaip siekti teisingesnės ir veiksmingesnės pelno mokesčio sistemos. Remdamasi šiuo planu, 2016 m. sausio mėn. Komisija pasiūlė tolesnių privalomų priemonių, visų pirma nukreiptų prieš agresyvų mokesčių planavimą (kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinys).

Be to, vykstant Europos semestrui, kuris yra ES metinis ekonomikos politikos koordinavimo ciklas, Komisija stebi nacionalinę mokesčių politiką. Remdamasi taip gauta informacija, ES pateikia konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Informacija apie individualias šalis

Tikslai

Siekiama padaryti apmokestinimą:

  • teisingesnį, kad būtų panaikinta mokestinė diskriminacija ir dvigubas apmokestinimas, taip pat didinamas skaidrumas ir kovojama su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu;
  • lengviau taikomą dėl supaprastintų taisyklių ir procedūrų;
  • veiksmingesnį, skatinant glaudesnį nacionalinių mokesčių administracijų bendradarbiavimą kovoje su sukčiavimu.

Kitų ES institucijų veikla apmokestinimo srityje

Pagrindinės iniciatyvos

PVM kodo patikra

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas tikrinamas kompiuterinėje PVM informacijos mainų sistemoje (VIES duomenų bazėje).