Skip to main content

Nowy pakt o migracji i azylu

Migracja to skomplikowany temat. Konieczne jest uwzględnienie bezpieczeństwa osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub przemieszczających się w poszukiwaniu lepszego życia, ale też obaw krajów, że presja migracyjna przekroczy ich możliwości wewnętrzne.

W związku ze współzależnością między politykami i decyzjami poszczególnych państw członkowskich Komisja Europejska proponuje nowe unijne ramy zarządzania migracją i jej unormowania w perspektywie długoterminowej. Nowy system powinien zapewnić pewność, jasność i godne warunki kobietom, dzieciom i mężczyznom przybywającym do UE. Europejczycy będą też mogli żywić zaufanie co do tego, że migracja jest zarządzana w sposób skuteczny i humanitarny, w pełni zgodny z naszymi wartościami i prawem międzynarodowym.

Budowanie zaufania

W oparciu o całościową ocenę Komisja proponuje nową politykę migracyjną, aby zbudować zaufanie przy pomocy skuteczniejszych procedur i dzięki znalezieniu nowej równowagi między zbiorową odpowiedzialnością i solidarnością.

Skuteczniejsze procedury

Wprowadzenie nowych procedur kontroli granicznej, udoskonalenie systemów informatycznych i dostosowanie przepisów dotyczących wniosków o udzielenie azylu

Jasno określona odpowiedzialność

Skuteczniejsze procedury zapewnią jaśniejszy podział obowiązków, co pomoże przywrócić zaufanie między państwami członkowskimi, a jednocześnie zapewni jasność osobom wnioskującym o azyl. Przepisy poprawią również powiązanie między najważniejszymi procedurami – azylu i powrotu.

Nowa obowiązkowa kontrola przedwjazdowa w celu określenia statusu krótko po przybyciu:
 • ustalenie tożsamości
 • kontrola stanu zdrowia
 • kontrola bezpieczeństwa
 • pobranie odcisków palców i rejestracja w bazie danych Eurodac
Nowa, szybsza procedura azylowa na granicy:
 • w stosownych przypadkach zakończona szybką procedurą powrotu, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji i poprawić skuteczność procedur azylowych
Lepszy system zarządzania migracją i granicami:
 • ulepszona baza danych Eurodac, przyczyniająca się do walki z nielegalną migracją
 • analiza konkretnych przypadków osób ubiegających się o azyl, z mniejszym naciskiem na wnioski, w celu ustalenia odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosków o udzielenie azylu
 • utrudnienie niedozwolonego przemieszczania się do innych państw członkowskich
 • ułatwienie relokacji i lepsze monitorowanie osób powracających
 • śledzenie wsparcia dobrowolnych wyjazdów i reintegracji
Gwarancja prawna:

Solidarność

Elastyczne warianty dotyczące państw członkowskich:

 • relokacja nowo przybyłych osób
 • sponsorowanie powrotów polegające na tym, że państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za powrót osoby niemającej prawa pobytu w imieniu innego państwa członkowskiego
 • bezpośrednie wsparcie operacyjne
 • długoterminowe wsparcie w budowaniu zdolności w zakresie procedur azylowych
 • przyjmowanie osób nowo przybyłych lub operacje powrotowe
 • wsparcie w reagowaniu na konkretne trendy migracyjne mające wpływ na państwa członkowskie przez współpracę z państwami spoza UE

Dostosowane do konkretnych sytuacji scenariusze działań solidarnościowych:

Postępowanie z osobami wymagającymi szczególnego traktowania, jak te odnalezione w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu
 • relokacja osób, które prawdopodobnie potrzebują ochrony
 • wczesne określanie potrzeb dzięki rocznemu sprawozdaniu prognostycznemu
 • solidarna pula udziału poszczególnych krajów na podstawie dobrowolnych zobowiązań
 • mechanizm korekty gwarantujący skuteczne wsparcie
Zmniejszenie presji na system zarządzania migracją państwa członkowskiego
 • relokacja rozszerzona na osoby uznane za uchodźców
 • udział państw członkowskich na zasadzie sprawiedliwego podziału
 • mechanizm korekty gwarantujący skuteczne wsparcie
Pomoc w sytuacji kryzysowej
 • relokacja rozszerzona na osoby w procedurze granicznej, w nieuregulowanej sytuacji oraz wymagające natychmiastowej ochrony
 • szybsza reakcja na poziomie UE dzięki szybkiemu podejmowaniu decyzji dotyczących udziału
 • mechanizm solidarnościowy skoncentrowany na relokacji i sponsorowaniu powrotów

Podejście integracyjne

 • Intensywne prace przygotowawcze od grudnia 2019 r.
 • Dwie pełne rundy konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, parlamentami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami
 • Ostrożna równowaga polegająca na uwzględnieniu wszystkich perspektyw
 • Kolejne kroki: debata w Parlamencie Europejskim i w Radzie

Dokumenty

3 LISTOPAD 2022
Report on Migration and Asylum 2022
English
(434.92 KB - PDF)
Pobierz
3 LISTOPAD 2022
Annex to the Report on Migration and Asylum 2022
English
(342.95 KB - PDF)
Pobierz
29 WRZESIEŃ 2021
Factsheet: EU fight against migrant smuggling and exploitation
English
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
29 WRZESIEŃ 2021
Report on Migration and Asylum 2021
English
(939.61 KB - PDF)
Pobierz
29 WRZESIEŃ 2021
Annex 1 to the Report on Migration and Asylum 2021
English
(342.79 KB - PDF)
Pobierz
29 WRZESIEŃ 2021
Annex 2 to the Report on Migration and Asylum 2021
English
(330.72 KB - PDF)
Pobierz
23 WRZESIEŃ 2020
Factsheet: New Pact on Migration and Asylum
English
(8.49 MB - PDF)
Pobierz