Skip to main content

Investeren en de Green Deal

Investeren in een groene toekomst

Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te realiseren heeft de Commissie beloofd in de komende tien jaar voor minstens 1 biljoen euro aan duurzame investeringen te zullen vrijmaken.

30% van de meerjarenbegroting 2021-2028 van de EU en het unieke NextGenerationEU, het EU-herstelinstrument voor de coronacrisis, is bestemd voor groene investeringen.

De EU-landen moeten ten minste 37% van de middelen uit de coronapot, de faciliteit voor herstel en veerkracht met haar budget van 672,5 miljard euro, gebruiken voor investeringen en hervormingen die de klimaatdoelstellingen ondersteunen. Alle investeringen en hervormingen die op deze manier moeten worden gefinancierd, mogen geen noemenswaardige nadelen opleveren voor de milieudoelstellingen van de EU. De Commissie is van plan om 30% van de voor NextGenerationEU noodzakelijke middelen bijeen te brengen door op naam van de EU groene obligaties uit te geven.

EU-cohesiebeleid

Het cohesiebeleid van de EU helpt landen, regio’s, lokale overheden en steden in de EU om grote investeringen te doen die bijdragen aan de Europese Green Deal. Zij moeten minstens 30% van wat zij van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling krijgen, aan deze prioriteiten besteden. Daarnaast zal 37% van het Cohesiefonds specifiek worden ingezet om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden.

In het kader van de Green Deal heeft de Commissie ook het investeringsplan voor de Europese Green Deal (EGDIP) opgezet, ook wel “investeringsplan voor een duurzaam Europa” genoemd. Dit omvat ook het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, dat voor een eerlijke en rechtvaardige overgang naar een groene economie moet zorgen. Hiermee zullen in de periode 2021-2027 aanzienlijke investeringen worden betaald ter ondersteuning van de inwoners van de regio’s die het meest te lijden hebben onder de transitie.

Mobiliseren van publieke en private investeringen

Het InvestEU-programma zal hieraan een steentje bijdragen met onmisbare langetermijninvesteringen die gefinancierd worden door forse hoeveelheden particulier en publiek kapitaal aan te trekken. In de InvestEU-verordening is bepaald dat minstens 30% van het totale budget van het InvestEU-fonds ten goede van de klimaatdoelstellingen moet komen. Met een specifieke regeling voor een rechtvaardige transitie worden extra investeringen gegenereerd ten behoeve van gebieden die voor de regeling in aanmerking komen, als aanvulling op het Fonds voor een rechtvaardige transitie en de leenfaciliteit voor de overheidssector.

Daarnaast zullen op duurzame financiering gerichte maatregelen, zoals de taxonomieverordening voor de classificatie van groene investeringen, een bijdrage leveren aan de Europese Green Deal door investeringen van de particuliere sector in groene en duurzame projecten te stimuleren.

De Europese Commissie heeft een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU voorgesteld. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Meer informatie over de uitvoering van de Europese Green Deal.

Documenten

13 JANUARI 2020
Mededeling van de Commissie over het investeringsplan voor een duurzaam Europa
Nederlands
(215.44 KB - HTML)
Downloaden
14 JANUARI 2020
Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie: niemand aan zijn lot overlaten
Nederlands
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
14 JANUARI 2020
Investeren in een klimaatneutrale en circulaire economie
Nederlands
(HTML)
Downloaden
14 JANUARI 2020
EU-funded projects to green the economy
English
(5.95 KB - HTML)
Downloaden
14 APRIL 2021
NextGenerationEU - Green bonds
English
(336.92 KB - PDF)
Downloaden
21 APRIL 2021
Factsheet: EU sustainable finance: April package
English
(1020.72 KB - PDF)
Downloaden