Skip to main content

Ochrona danych w UE

Prawa podstawowe

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że obywatele UE mają prawo do ochrony swoich danych osobowych.

Protection of personal data

Prawodawstwo

Zestaw przepisów w zakresie ochrony danych, który przyjęto w maju 2016 r., ma na celu przystosowanie Europy do ery cyfrowej. Ponad 90 proc. Europejczyków chce, aby te same prawa do ochrony danych osobowych obowiązywały w całej UE, niezależnie od miejsca przetwarzania danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Tekst ten zawiera sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 maja 2018 r.

Rozporządzenie to w istotny sposób wzmacnia prawa podstawowe w erze cyfrowej i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej dzięki doprecyzowaniu przepisów dotyczących przedsiębiorstw i podmiotów publicznych na jednolitym rynku treści cyfrowych. Jednolite prawo zaradzi obecnemu rozdrobnieniu różnych krajowych systemów i pozwoli uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych.

Rozporządzenie weszło w życie 24 maja 2016 r. i jest stosowane od 25 maja 2018 r. Więcej informacji dla przedsiębiorstw i osób fizycznych .

Informacje o włączeniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do Porozumienia EOG.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Dyrektywa o ochronie danych w sprawach karnych

Dyrektywa (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych związanych z czynami zabronionymi i do celów wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Dyrektywa chroni podstawowe prawo obywateli do ochrony danych, gdy dane osobowe są wykorzystywane przez organy ścigania na potrzeby ochrony porządku publicznego. W szczególności ma zapewniać należytą ochronę danych osobowych ofiar, świadków i podejrzanych o przestępstwa, a także ułatwiać współpracę transgraniczną w walce z przestępczością i terroryzmem.

Dyrektywa weszła w życie 5 maja 2016 r., a do 6 maja 2018 r. kraje UE musiały dokonać transpozycji jej przepisów do prawa krajowego.

30 KWIECIEŃ 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Pobierz

Krajowe organy ochrony danych

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej kraje UE ustanowiły krajowe organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

Europejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest niezależnym organem europejskim, który ma zapewnić spójne stosowanie przepisów o ochronie danych w całej Unii Europejskiej. EROD ustanowiono na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W skład EROD wchodzą przedstawiciele krajowych organów ochrony danych w krajach UE/EOG i urzędu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Komisja Europejska uczestniczy w działaniach i posiedzeniach Rady, ale bez prawa głosu. Obsługa sekretariatu EROD jest zapewniana przez EIOD. Sekretariat wykonuje swoje zadania wyłącznie pod kierunkiem przewodniczącego Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Zadania EROD polegają przede wszystkim na wydawaniu ogólnych wytycznych dotyczących kluczowych pojęć zawartych w RODO i dyrektywie o ochronie danych w sprawach karnych, doradzaniu Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i nowymi proponowanymi przepisami w Unii Europejskiej oraz wydawaniu wiążących decyzji w sporach między krajowymi organami nadzorczymi.

Ochrona danych w instytucjach i organach UE

Prawodawstwo

Rozporządzenie 2018/1725 określa zasady mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. Jest ono zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i dyrektywą o ochronie danych w sprawach karnych. Jest stosowane od 11 grudnia 2018 r.

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Rozporządzeniem 2018/1725 ustanowiono Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD)EIOD to niezależny organ UE odpowiedzialny za monitorowanie stosowania przepisów w zakresie ochrony danych przez instytucje unijne i za rozpatrywanie skarg.

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wyznaczyła inspektora ochrony danych, który odpowiada za monitorowanie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych w Komisji Europejskiej. Inspektor ochrony danych w sposób niezależny zapewnia wewnętrzne stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych we współpracy z europejskim inspektorem ochrony danych.

Finansowanie

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020

Wydarzenie

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 KWIECIEŃ 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Pobierz

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MAJ 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Pobierz

Documents

15 MARZEC 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Pobierz

20 WRZESIEŃ 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Pobierz

15 MARZEC 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Pobierz