Skip to main content

Andmekaitse ELis

Põhiõigused

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et ELi kodanikel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

Protection of personal data

Õigusaktid

2016. aasta mais vastu võetud andmekaitsepakett aitab viia Euroopa digiajastusse. Enam kui 90% eurooplastest kinnitavad, et nad soovivad kogu ELis ühesuguseid andmekaitseõigusi olenemata sellest, kus nende andmeid töödeldakse.

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Tekst sisaldab 23. mai 2018. aasta ELTs avaldatud parandust.

Määrus on hädavajalik samm, millega tugevdada üksikisikute põhiõigusi digiajastul ja soodustada äritegevust, selgitades äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste suhtes kohaldatavaid norme digitaalsel ühtsel turul. Üheainsa õigusakti kehtestamine võimaldab kõrvaldada praeguse killustatuse erinevate riiklike süsteemide vahel ja vähendada tarbetut halduskoormust.

Määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda kohaldatakse alates 25. maist 2018. Lisateave ettevõtjatele ja üksikisikutele.

Teave isikuandmete kaitse üldmääruse inkorporeerimise kohta EMP lepingusse.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktiiv isikuandmete kaitse kohta õiguskaitse valdkonnas

Direktiiv 2016/680/EL, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist.

Direktiiviga toetatakse kodanike põhiõigust isikuandmete kaitsele, kui nende isikuandmeid töötlevad kriminaalõiguse rakendamise eest vastutavad asutused õiguskaitse eesmärgil. Eelkõige tagatakse direktiiviga, et kuriteoohvrite, tunnistajate ja kahtlusaluste isikuandmed on nõuetekohaselt kaitstud. See hõlbustab piiriülest koostööd kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemisel.

Direktiiv jõustus 5. mail 2016 ja ELi riigid pidid selle oma õigusesse üle võtma 6. maiks 2018.

30 APRILL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Laadige alla

Riiklikud andmekaitseasutused

ELi riigid on kooskõlas ELi põhiõiguste harta artikli 8 lõikega 3 loonud isikuandmete kaitse eest vastutavad riiklikud asutused.

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu on sõltumatu Euroopa asutus, mis aitab tagada andmekaitsenormide ühtse kohaldamise kogu Euroopa Liidus. Euroopa Andmekaitsenõukogu loodi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Euroopa Andmekaitsenõukogu koosneb ELi/EMP riikide riiklike andmekaitseasutuste esindajatest ja Euroopa Andmekaitseinspektorist. Euroopa Komisjon osaleb Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevuses ja koosolekutel ilma hääleõiguseta. Euroopa Andmekaitsenõukogul on sekretariaat, mille tagab Euroopa Andmekaitseinspektor. Sekretariaat järgib oma ülesannete täitmisel ainult andmekaitsenõukogu eesistuja juhiseid.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ülesanded hõlmavad peamiselt üldiste suuniste andmist isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsedirektiivi põhimõistete kohta, Euroopa Komisjoni nõustamist küsimustes, mis on seotud isikuandmete kaitse ja uute kavandatavate õigusaktidega Euroopa Liidus, ning siduvate otsuste vastuvõtmist riiklike järelevalveasutuste vahelistes vaidlustes.

Andmekaitse ELi institutsioonides ja asutustes

Õigusaktid

Määruses 2018/1725 sätestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa Liidu institutsioonides, organites, asutustes ja ametites. See on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja direktiiviga, mis käsitleb isikuandmete kaitset õiguskaitse valdkonnas. Seda hakati kohaldama 11. detsembril 2018.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Määrusega 2018/1725 loodi Euroopa AndmekaitseinspektorEuroopa Andmekaitseinspektor on sõltumatu ELi organ, kelle ülesanne on jälgida andmekaitse-eeskirjade kohaldamist ELi institutsioonides ning uurida kaebusi.

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Euroopa Komisjon on ametisse määranud andmekaitseametniku, kes vastutab andmekaitse-eeskirjade seire ja kohaldamise eest Euroopa Komisjonis. Andmekaitseametnik tagab sõltumatult andmekaitse-eeskirjade kohaldamise komisjonis ja teeb selleks koostööd Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

Rahastamine

Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm (2014–2020)

Üritus

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 APRILL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Laadige alla

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MAI 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Laadige alla

Documents

15 MÄRTS 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Laadige alla

20 SEPTEMBER 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Laadige alla

15 MÄRTS 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Laadige alla