Skip to main content

Ochrana údajů v EU

Základní práva

Listina základních práv určuje občanům EU právo na ochranu jejich osobních údajů.

Protection of personal data

Související právní předpisy

V květnu 2016 byl přijat balíček opatření na ochranu údajů, který má odpovídat podmínkám digitálního věku. Více než 90 % Evropanů si přeje, aby byla v celé EU zaručena stejná práva na ochranu údajů, bez ohledu na to, kde se zpracovávají.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Součástí textu je korigendum zveřejněné v Úř. věst. EU dne 23. května 2018.

Toto nařízení představuje nezbytný krok k posílení základních práv jednotlivce v digitálním věku. Zároveň usnadňuje podnikání tím, že vyjasňuje pravidla pro společnosti na jednotném digitálním trhu. Sloučením pravidel do jediného právního předpisu se rovněž odstraní stávající roztříštěnost vnitrostátních systémů i nepotřebná administrativní zátěž.

Nařízení vstoupilo v platnost 24. května 2016 a uplatňuje se od 25. května 2018. Více informací pro společnosti a jednotlivce

Informace o začlenění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do Dohody o EHP.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Směrnice o prosazování práva v oblasti ochrany údajů

Směrnice (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů.

Na základě této směrnice je občanům zajištěna ochrana jednoho ze základních lidských práv – práva na ochranu údajů – v případech, kdy s osobními údaji nakládají donucovací orgány v trestních věcech v zájmu prosazování práva. Směrnice má zajistit především řádnou ochranu osobních dat obětí, svědků a osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Dále má usnadnit přeshraniční spolupráci v boji proti trestné činnosti a terorismu.

Směrnice vstoupila v platnost 5. května 2016 a členské státy EU ji musely provést do vlastních předpisů do 6. května 2018.

30 DUBEN 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Stáhnout

Vnitrostátní orgány pro ochranu údajů

Země Unie zřídily vnitrostátní orgány, které odpovídají za ochranu osobních údajů v souladu s čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) je nezávislá evropská instituce, která zajišťuje jednotné uplatňování pravidel v oblasti ochrany údajů v celé EU. Byl zřízen obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tvoří ho zástupci vnitrostátních orgánů zemí EU/EHP odpovědných za ochranu údajů a evropský inspektor ochrany údajů. Na činnosti sboru se podílí Evropská komise, která se účastní jeho zasedání, nicméně nemá hlasovací právo. Sekretariát dává Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů k dispozici evropský inspektor ochrany údajů Sekretariát plní své úkoly výlučně v souladu s pokyny předsedy sboru.

Úkolem EDPB je především poskytovat obecné pokyny týkající se klíčových konceptů GDPR a směrnice o prosazování práva. Kromě toho má Evropské komisi poskytovat poradenství v otázkách týkajících se ochrany osobních údajů a nových navrhovaných právních předpisů v EU a přijímat závazná rozhodnutí ve sporech mezi vnitrostátními orgány dozoru.

Ochrana údajů v orgánech a institucích EU

Související právní předpisy

Nařízení (ES) č. 2018/1725 stanoví pravidla, jež se uplatňují při zpracovávání osobních údajů ze strany orgánů, institucí, kanceláří a agentur Evropská unie. Je sladěné s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a směrnicí o prosazování práva v oblasti ochrany údajů. V platnost vstoupilo 11. prosince 2018.

Evropský inspektor ochrany údajů

Nařízení 2018/1725 zřizující Evropského inspektora ochrany údajůJde o nezávislou instituci EU, která odpovídá za dohled nad uplatňováním pravidel pro ochranu údajů v evropských orgánech a při šetření stížností.

Inspektor ochrany údajů Evropské komise

Evropská komise jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za dohled nad uplatňováním pravidel ochrany údajů v Evropské komisi. Pověřenec nezávisle (ve spolupráci s Evropským inspektorem ochrany údajů) zajišťuje, aby se pravidla ochrany údajů uplatňovala interně.

Financování

Program Právo, rovnost a občanství, období 2014–2020

Akce

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 DUBEN 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Stáhnout

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 KVĚTEN 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Stáhnout

Documents

15 BŘEZEN 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Stáhnout

20 ZÁŘÍ 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Stáhnout

15 BŘEZEN 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Stáhnout