Skip to main content

Il-protezzjoni tad-<i>data</i> fl-UE

Id-drittijiet fundamentali

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tistipula li ċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom.

Protection of personal data

Il-leġiżlazzjoni

Il-pakkett dwar il-protezzjoni tad-data adottat f’Mejju 2016 għandu l-għan li jagħmel lill-Ewropa lesta għall-era diġitali. Aktar minn 90% tal-Ewropej jgħidu li jridu l-istess drittijiet għall-protezzjoni tad-data fl-UE kollha u irrispettivament minn fejn tkun ġiet ipproċessata d-data tagħhom.

Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR)

Ir-Regolament (UE) 2016/679 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' din id-data. Dan it-test jinkludi r-rettifika ppubblikata fil-ĠU tal-UE tat-23 ta’ Mejju 2018.

Ir-regolament hu pass essenzjali biex jissaħħu d-drittijiet fundamentali tal-individwi fl-era diġitali u jiġi ffaċilitat in-negozju billi jiġu kkjarifikati r-regoli għall-kumpaniji u l-korpi pubbliċi fis-suq uniku diġitali. Liġi waħda se tneħħi wkoll il-frammentazzjoni attwali fis-sistemi nazzjonali differenti u l-piżijiet amministrattivi mhux neċessarji.

Ir-regolament daħal fis-seħħ fl-24 ta’ Mejju 2016 u beda japplika mill-25 ta’ Mejju 2018. Aktar informazzjoni għall-kumpaniji u l-individwi.

Informazzjoni dwar l-inkorporazzjoni tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) fil-Ftehim ŻEE.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Id-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi tal-Protezzjoni tad-Data

Id-Direttiva (UE) 2016/680 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali marbuta ma’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data.

Id-direttiva tipproteġi d-dritt fundamentali taċ-ċittadini għall-protezzjoni tad-data kull meta d-data personali tintuża mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kriminali għal finijiet ta’ infurzar tal-liġi B’mod partikolari se tiżgura li d-data personali tal-vittmi, ix-xhieda u l-persuni suspettati ta’ delitti huma protetti kif xieraq, u se tiffaċilita l-kooperazzjoni transfruntiera fil-ġlieda kontra l-kriminalità u t-terroriżmu.

Id-Direttiva daħlet fis-seħħ fil-5 ta’ Mejju 2016 u l-pajjiżi tal-UE kellhom jittrasponuha fil-liġi nazzjonali tagħhom sas-6 ta’ Mejju 2018.

30 APRIL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Iddawnlowdja

L-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data

Il-pajjiżi tal-UE waqqfu korpi nazzjonali responsabbli għall-protezzjoni tad-data personali skont l-Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) huwa korp Ewropew indipendenti li għandu jiżgura l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea kollha. L-EDPB ġie stabbilit mir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR).

L-EDPB hu magħmul mir-rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data tal-UE/taż-ŻEE u mis-Superviżur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data. Il-Kummissjoni Ewropea tipparteċipa fl-attivitajiet u l-laqgħat tal-Bord mingħajr id-dritt tal-vot. Is-segretarjat tal-EDPB huwa pprovdut mill-EDPS. Is-segretarjat iwettaq il-kompiti tiegħu esklużivament taħt l-istruzzjonijiet tal-President tal-Bord.

Il-kompiti tal-EDPB jikkonsistu primarjament fl-għoti ta’ gwida ġenerali dwar kunċetti ewlenin tal-GDPR u tad-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi, pariri lill-Kummissjoni Ewropea dwar kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-data personali u leġiżlazzjoni ġdida proposta fl-Unjoni Ewropea, u l-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet vinkolanti f’tilwim bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Il-protezzjoni tad-data fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE

Il-leġiżlazzjoni

Ir-Regolament 2018/1725 jistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Hu allineat mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi tal-Protezzjoni tad-Data. Daħal fis-seħħ fil-11 ta’ Diċembru 2018.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Ir-Regolament 2018/1725 stabbilixxa Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)L-EDPS huwa korp indipendenti tal-UE responsabbli għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej u għall-investigazzjoni tal-ilmenti.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea ħatret Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data li huwa responsabbli għall-monitoraġġ u l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fil-Kummissjoni Ewropea. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jiżgura b’mod indipendenti l-applikazzjoni interna tar-regoli ta’ protezzjoni tad-data f’kooperazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Il-finanzjament

Il-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-Ċittadinanza 2014 -2020

Avveniment

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 APRIL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Iddawnlowdja

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MEJJU 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Iddawnlowdja

Documents

15 MARZU 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Iddawnlowdja

20 SETTEMBRU 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Iddawnlowdja

15 MARZU 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Iddawnlowdja