Skip to main content
Logotip Europske komisije

Zaštita podataka u EU-u

Temeljna prava

U Povelji EU-a o temeljnim pravima navedeno je da građani EU-a imaju pravo na zaštitu osobnih podataka.

Protection of personal data

Zakonodavstvo

Paketom o zaštiti podataka, koji je donesen u svibnju 2016., Europu se želi učiniti spremnom za digitalno doba. Više od 90 % Europljana kaže da želi ista prava na zaštitu podataka u cijelom EU-u, neovisno o tome gdje se njihovi podaci obrađuju.

Opća uredba o zaštiti podataka

Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Tekst uključuje ispravak objavljen u Službenom listu Europske unije od 23. svibnja 2018.

Uredba je važan korak za jačanje temeljnih prava pojedinaca u digitalnom dobu i olakšavanje poslovanja jasnijim pravilima za poduzeća i javna tijela na jedinstvenome digitalnom tržištu. Jedinstvenim zakonodavnim aktom riješila bi se postojeća fragmentacija u različitim nacionalnim sustavima i nepotrebno administrativno opterećenje.

Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Više informacija za poduzeća i pojedince.

Informacije o uključivanju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u Sporazum o EGP-u.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktiva o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva

Direktiva (EU) 2016/680 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Direktivom se štiti temeljno pravo građana na zaštitu podataka kad tijela kaznenog progona upotrebljavaju njihove osobne podatke za potrebe izvršavanja zakonodavstva. Njome će se osigurati da se osobni podaci žrtava, svjedoka i osumnjičenih za kaznena djela propisno štite te će se olakšati prekogranična suradnja u borbi protiv zločina i terorizma.

Direktiva je stupila na snagu 5. svibnja 2016., a države članice EU-a morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 6. svibnja 2018.

30 TRAVANJ 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Preuzimanje

Nacionalna tijela za zaštitu podataka

Države članice EU-a uspostavile su nacionalna tijelanadležna za zaštitu osobnih podataka u skladu s člankom 8. stavkom 3. Povelje EU-a o temeljnim pravima.

Europski odbor za zaštitu podataka

Europski odbor za zaštitu podataka (EOZP) neovisno je europsko tijelo koje osigurava dosljednu primjenu pravila o zaštiti podataka u cijeloj Europskoj uniji. EOZP je osnovan Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

EOZP sastavljen je od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu podataka država članica EU-a/EGP-a i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Europska komisija sudjeluje u aktivnostima i sastancima Odbora bez prava glasa. EOZP ima tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka. Tajništvo obavlja svoje zadaće isključivo prema uputama predsjednika Odbora.

Zadaće EOZP-a ponajprije uključuju davanje općih smjernica za najvažnije pojmove iz GDPR-a i Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva, savjetovanje Europske komisije o pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka i novim predloženim zakonodavstvom u Europskoj uniji i donošenje obvezujućih odluka u sporovima među nacionalnim nadzornim tijelima.

Zaštita podataka u institucijama i tijelima EU-a

Zakonodavstvo

U Uredbi 2018/1725 utvrđena su pravila koja institucije, tijela, uredi i agencije EU-a primjenjuju pri obradi osobnih podataka. Usklađena je s Općom uredbom o zaštiti podataka i Direktivom o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva. Počela se primjenjivati 11. prosinca 2018.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Uredbom 2018/1725 osnovan je Europski nadzornik za zaštitu podatakaOn je neovisno tijelo EU-a nadležno za praćenje primjene pravila o zaštiti podataka u europskim institucijama i za istraživanje pritužbi.

Službenik za zaštitu podataka Europske komisije

Europska komisija imenovala je službenika za zaštitu podataka koji je nadležan za praćenje i primjenu pravila o zaštiti podataka u Europskoj komisiji. Službenik za zaštitu podataka neovisno osigurava internu primjenu pravila o zaštiti podataka u suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

Financiranje

Program Prava, jednakost i građanstvo 2014. – 2020.

Događanja

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 TRAVANJ 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Preuzimanje

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 SVIBANJ 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Preuzimanje

Documents

15 OŽUJAK 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Preuzimanje

20 RUJAN 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Preuzimanje

15 OŽUJAK 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Preuzimanje