Skip to main content

Protecția datelor în UE

Drepturile fundamentale

Carta drepturilor fundamentale a UE prevede că cetățenii UE au dreptul la protecția datelor lor personale.

Protection of personal data

Legislație

Pachetul legislativ privind protecția datelor adoptat în mai 2016 urmărește să pregătească Europa pentru era digitală. Peste 90 % dintre europeni spun că doresc să aibă aceleași drepturi de protecție a datelor peste tot în UE și indiferent de locul în care sunt prelucrate datele.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Acest text include rectificarea publicată în JOUE din 23 mai 2018.

Regulamentul este un pas esențial pentru consolidarea drepturilor fundamentale ale oamenilor în era digitală și pentru clarificarea normelor pe piața unică digitală, în beneficiul întreprinderilor și al organismelor publice. În același timp, această reglementare unică va pune capăt fragmentării actuale din diferitele sisteme naționale și va elimina sarcinile administrative inutile.

Regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018. Mai multe informații pentru întreprinderi și persoane fizice.

Informații cu privire la încorporarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) în Acordul privind SEE.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii

Directiva (UE) 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date.

Directiva protejează dreptul fundamental al cetățenilor la protecția datelor ori de câte ori datele cu caracter personal sunt utilizate de autoritățile de aplicare a dreptului penal pentru a asigura respectarea legii. Ea va garanta în special protecția adecvată a datelor personale ale victimelor, martorilor și suspecților și va facilita cooperarea transfrontalieră în combaterea criminalității și a terorismului.

Directiva a intrat în vigoare la 5 mai 2016, iar statele membre urmau să o transpună în legislația lor națională până la 6 mai 2018.

30 APRILIE 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Descărcați

Autoritățile naționale pentru protecția datelor

Țările UE au înființat organisme naționale responsabile de protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a UE.

Comitetul european pentru protecția datelor

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un organism european independent, care asigură aplicarea consecventă a normelor de protecție a datelor în întreaga Uniune Europeană. CEPD a fost instituit prin Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

CEPD este alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale de protecție a datelor din țările UE/SEE și din Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Comisia Europeană participă fără drept de vot la activitățile și reuniunile comitetului. Secretariatul CEPD este asigurat de AEPD. Secretariatul își îndeplinește sarcinile exclusiv pe baza instrucțiunilor președintelui comitetului.

Principalele sarcini ale CEPD: să furnizeze orientări generale cu privire la conceptele-cheie ale RGPD și ale Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii; să ofere consultanță Comisiei Europene cu privire la aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal și la noile acte legislative propuse în Uniunea Europeană; să adopte decizii obligatorii în litigiile dintre autoritățile naționale de supraveghere.

Protecția datelor în instituțiile și organismele UE

Legislație

Regulamentul 2018/1725 stabilește normele aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile, organismele, birourile și agențiile Uniunii Europene. Acesta este aliniat Regulamentului general privind protecția datelor și Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. A intrat în vigoare la 11 decembrie 2018.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Regulamentul 2018/1725 a instituit Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)AEDP este un organism UE independent responsabil cu monitorizarea aplicării normelor de protecție a datelor în cadrul instituțiilor europene și cu investigarea plângerilor.

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene

Comisia Europeană a numit un responsabil cu protecția datelor care monitorizează aplicarea normelor privind protecția datelor în cadrul acestei instituții. Responsabilul cu protecția datelor asigură în mod independent aplicarea internă a normelor de protecție a datelor, în cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Finanțare

Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020

Eveniment

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 APRILIE 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Descărcați

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MAI 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Descărcați

Documents

15 MARTIE 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Descărcați

20 SEPTEMBRIE 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Descărcați

15 MARTIE 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Descărcați