Skip to main content

Duomenų apsauga ES

Pagrindinės teisės

ES pagrindinių teisių chartijoje nustatyta, kad ES piliečiai turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Protection of personal data

Teisės aktai

2016 m. gegužės mėn. priimtu duomenų apsaugos dokumentų rinkiniu siekiama, kad Europa būtų pasirengusi skaitmeniniam amžiui. Daugiau kaip 90 % europiečių teigia norintys vienodų duomenų apsaugos teisių visoje ES, kad ir kur būtų tvarkomi jų duomenys.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Paskelbtas šio teksto klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2018 m. gegužės 23 d.).

Reglamentas yra svarbus žingsnis siekiant skaitmeniniame amžiuje stiprinti pagrindines asmenų teises ir sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti verslo veiklą nustatant aiškesnes bendrojoje skaitmeninėje rinkoje įmonėms ir viešojo sektoriaus institucijoms taikomas taisykles. Taikant vieną teisės aktą taip pat bus pašalinti dabartiniai įvairių nacionalinių sistemų skirtumai ir nereikalinga administracinė našta.

Reglamentas įsigaliojo 2016 m. gegužės 24 d. ir taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. Daugiau informacijos įmonėms ir asmenims.

Informacija apie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įtraukimą į EEE susitarimą.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyva

Direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis su nusikalstamomis veikomis susijusiais arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Direktyva apsaugoma pagrindinė piliečių teisė į duomenų apsaugą, kai asmens duomenis teisėsaugos tikslais naudoja baudžiamosios teisėsaugos institucijos. Visų pirma ja bus užtikrinta, kad būtų deramai apsaugoti aukų, liudytojų ir įtariamųjų asmens duomenys, ir dėl jos bus lengviau tarpvalstybiniu mastu bendradarbiauti kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu.

Direktyva įsigaliojo 2016 m. gegužės 5 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2018 m. gegužės 6 d.

30 BALANDIS 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Parsisiųsdinti

Nacionalinės duomenų apsaugos institucijos

Pagal ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio 3 dalį ES šalys įsteigė nacionalines už asmens duomenų apsaugą atsakingas institucijas.

Europos duomenų apsaugos valdyba

Europos duomenų apsaugos valdyba yra nepriklausoma Europos įstaiga, kuri užtikrinta nuoseklų duomenų apsaugos taisyklių taikymą visoje Europos Sąjungoje. Europos duomenų apsaugos valdyba įsteigta Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Europos duomenų apsaugos valdybą sudaro ES / EEE šalių nacionalinių duomenų apsaugos institucijų atstovai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Europos Komisija dalyvauja Valdybos veikloje ir posėdžiuose be balsavimo teisės. Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriato paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga. Sekretoriatas vykdo savo užduotis laikydamasis išmintinai Valdybos pirmininko nurodymų.

Europos duomenų apsaugos valdybos užduotys visų pirma yra teikti bendrąsias gaires dėl pagrindinių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Teisėsaugos direktyvos sąvokų, konsultuoti Europos Komisiją asmens duomenų apsaugos ir naujų siūlomų teisės aktų Europos Sąjungoje klausimais ir priimti privalomus sprendimus nacionalinių priežiūros institucijų tarpusavio ginčuose.

Duomenų apsauga ES institucijose ir įstaigose

Teisės aktai

Reglamentu 2018/1725 nustatomos taisyklės, taikomos Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms tvarkant asmens duomenis. Jis suderintas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Duomenų apsaugos teisėsaugos srityje direktyva. Taikomas nuo 2018 m. gruodžio 11 d.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Reglamentu 2018/1725 įsteigta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) institucijaEuropos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma ES įstaiga, atsakinga už duomenų apsaugos taisyklių taikymo Europos institucijose stebėjimą ir skundų nagrinėjimą.

Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Europos Komisija paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, kuris atsako už duomenų apsaugos taisyklių stebėjimą ir taikymą Europos Komisijoje. Nepriklausomai veikiantis duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina vidinį duomenų apsaugos taisyklių taikymą bendradarbiaudamas su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

Finansavimas

2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa

Renginiai

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 BALANDIS 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Parsisiųsdinti

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MAY 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Documents

15 KOVAS 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

20 RUGSĖJIS 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Parsisiųsdinti

15 KOVAS 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Parsisiųsdinti