Skip to main content

Skydd av personuppgifter i EU

Grundläggande rättigheter

Enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna har EU-medborgarna rätt till skydd av personuppgifter.

Protection of personal data

Lagstiftning

Dataskyddspaketet från maj 2016 ska anpassa EU till den digitala tidsåldern. Över 90 procent av EU:s invånare vill att samma dataskyddsregler ska gälla i hela EU oavsett i vilket land deras personuppgifter behandlas.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (konsoliderad text med rättelsen från den 23 maj 2018).

Den allmänna dataskyddsförordningen är ett viktigt steg för att stärka människors grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern. Den underlättar också för företagen och myndigheterna genom att förtydliga reglerna på den digitala inre marknaden. Genom att reglerna samlas i en enda lag försvinner också kostsam byråkrati och den nuvarande fragmenteringen med olika nationella system.

Förordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och tillämpas sedan den 25 maj 2018. Läs mer om EU:s regler för skydd av personuppgifter

Den allmänna dataskyddsförordningen har också införlivats i EES-avtalet.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning

Direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter.

Direktivet skyddar människors grundläggande rätt till skydd av personuppgifter när sådana uppgifter används av brottsbekämpande myndigheter för brottsbekämpning. Det garanterar i synnerhet att personuppgifter om brottsoffer, vittnen och misstänkta skyddas på ett tillbörligt sätt och underlättar samarbete över gränserna i kampen mot brottslighet och terrorism.

Direktivet trädde i kraft den 5 maj 2016, och EU-länderna var skyldiga att införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 6 maj 2018.

30 APRIL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Ladda ner

De nationella dataskyddsmyndigheterna

EU-länderna har inrättat tillsynsmyndigheter som ansvarar för personuppgiftsskyddet i enlighet med artikel 8.3 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende europeiskt organ som inrättats genom den allmänna dataskyddsförordningen och som ska se till att dataskyddsreglerna tillämpas på samma sätt i hela EU. 

Europeiska dataskyddsstyrelsen består av företrädare för EU- och EES-ländernas dataskyddsmyndigheter och för Europeiska datatillsynsmannen. Kommissionen deltar i styrelsens verksamhet och möten, men utan rösträtt. Sekretariatet tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen, men lyder helt under styrelsens ordförande.

Europeiska dataskyddsstyrelsen ger vägledning om grundbegreppen i den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om uppgiftsskydd vid brottskämpning, ger kommissionen råd i dataskyddsfrågor och nya lagförslag i EU och avgör tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter.

Dataskyddsregler för EU:s institutioner och organ

Lagstiftning

I förordning nr 2018/1725 fastställs vad som gäller när EU:s institutioner, organ och byråer behandlar personuppgifter, i linje med den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning. Förordningen började tillämpas den 11 december 2018.

Europeiska datatillsynsmannen

I enlighet med förordning 2018/1725 har EU inrättat en europeisk datatillsynsman (EDPS) som är ett oberoende EU-organ som utreder klagomål och ser till att EU-institutionerna följer reglerna om skydd av personuppgifter.

EU-kommissionens dataskyddsombud

Kommissionen har utsett ett dataskyddsombud som i samarbete med Europeiska datatillsynsmannen ska se till att kommissionen följer reglerna om skydd av personuppgifter.

EU-program

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020

Evenemang

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 APRIL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Ladda ner

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MAJ 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Ladda ner

Documents

15 MARS 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Ladda ner

20 SEPTEMBER 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Ladda ner

15 MARS 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Ladda ner