Skip to main content

Ochrana osobných údajov v EÚ

Základné práva

V Charte základných práv Európskej únie sa stanovuje, že občania EÚ majú právo na ochranu osobných údajov.

Protection of personal data

Právne predpisy

Cieľom balíka právnych predpisov o ochrane údajov, ktorý bol prijatý v máji 2016, je prispôsobiť Európu digitálnemu veku. Viac než 90 % Európanov si želá rovnaké práva na ochranu osobných údajov v celej EÚ bez ohľadu na to, kde sa tieto údaje spracúvajú.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súčasťou tohto textu je korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ z 23. mája 2018.

Toto nariadenie je nevyhnutným krokom smerom k posilneniu základných práv jednotlivcov v digitálnom veku a uľahčeniu podnikania objasnením pravidiel pre spoločnosti a verejné orgány na digitálnom jednotnom trhu. Jednotná právna úprava zároveň skoncuje so súčasnou fragmentáciou medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami, ako aj so zbytočným administratívnym zaťažením.

Nariadenie nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a uplatňovať sa začalo 25. mája 2018. Viac informácií pre spoločnosti a jednotlivcov.

Informácie o začlenení všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Dohody o EHP.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

Study on Data Protection Certification Mechanisms

Smernica o presadzovaní práva

Smernica (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Smernicou sa chráni základné právo občanov na ochranu údajov vždy, keď orgány presadzovania práva používajú osobné údaje na účely presadzovania práva. Zabezpečí najmä, aby osobné údaje obetí, svedkov a podozrivých zo spáchania trestných činov boli náležite chránené, a uľahčí cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinu a terorizmu.

Smernica nadobudla účinnosť 5. mája 2016 a krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do svojho vnútroštátneho práva do 6. mája 2018.

30 APRÍL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Stiahnuť

Vnútroštátne orgány na ochranu osobných údajov

Krajiny EÚ zriadili vnútroštátne orgányzodpovedné za ochranu osobných údajov v súlade s článkom 8 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie.

Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) je nezávislý európsky orgán, ktorý zabezpečuje konzistentné uplatňovanie pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii. EDPB bol zriadený všeobecným nariadením o ochrane údajov.

EDPB je zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov krajín EÚ/EHP a z európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). Európska komisia sa zúčastňuje na činnostiach a zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva. Sekretariát výboru, ktorý zabezpečuje samotný EDPS, plní svoje úlohy výlučne na základe pokynov predsedu výboru.

Úlohou EDPB je predovšetkým poskytovať všeobecné usmernenia týkajúce sa kľúčových pojmov všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva, poskytovať poradenstvo Európskej komisii v otázkach súvisiacich s ochranou osobných údajov a novými navrhovanými právnymi predpismi v Európskej únii, ako aj prijímať záväzné rozhodnutia v sporoch medzi národnými dozornými orgánmi.

Ochrana osobných údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ

Právne predpisy

V nariadení 2018/1725 sa stanovujú pravidlá uplatniteľné pre spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. Nariadenie je v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o presadzovaní práva. Nariadenie nadobudlo účinnosť 11. decembra 2018.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Nariadením 2018/1725 sa zriadil Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)EDPS je nezávislý orgán EÚ zodpovedný za monitorovanie uplatňovania pravidiel na ochranu osobných údajov v inštitúciách EÚ a za vyšetrovanie sťažností.

Úradník Európskej komisie pre ochranu údajov

Európska komisia ustanovila úradníka pre ochranu údajov, ktorý je zodpovedný za monitorovanie a uplatňovanie pravidiel na ochranu osobných údajov v Európskej komisii. Úradník pre ochranu údajov v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov nezávisle zabezpečuje uplatňovanie pravidiel na ochranu osobných údajov v Európskej komisii.

Financovanie

Program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 – 2020

Podujatie

Legislation

The data protection package adopted in May 2016 aims at making Europe fit for the digital age. More than 90% of Europeans say they want the same data protection rights across the EU and regardless of where their data is processed.

The General Data Protection Regulation (GDPR)

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This text includes the corrigendum published in the OJEU of 23 May 2018.

The regulation is an essential step to strengthen individuals' fundamental rights in the digital age and facilitate business by clarifying rules for companies and public bodies in the digital single market. A single law will also do away with the current fragmentation in different national systems and unnecessary administrative burdens.

The regulation entered into force on 24 May 2016 and applies since 25 May 2018. More information for companies and individuals.

Information about the incorporation of the General Data Protection Regulation (GDPR) into the EEA Agreement.

EU Member States notifications to the European Commission under the GDPR

The Data Protection Law Enforcement Directive

Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data.

The directive protects citizens' fundamental right to data protection whenever personal data is used by criminal law enforcement authorities for law enforcement purposes. It will in particular ensure that the personal data of victims, witnesses, and suspects of crime are duly protected and will facilitate cross-border cooperation in the fight against crime and terrorism.

The directive entered into force on 5 May 2016 and EU countries had to transpose it into their national law by 6 May 2018.

30 APRÍL 2018
Factsheet - How will the data protection reform help fight international crime?
English
(125.47 KB - )
Stiahnuť

National data protection authorities

EU countries have set up national bodies responsible for protecting personal data in accordance with Article 8(3) of the Charter of Fundamental Rights of the EU.

European Data Protection Board

The European Data Protection Board (EDPB) is an independent European body which shall ensure the consistent application of data protection rules throughout the European Union. The EDPB has been established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

The EDPB is composed of the representatives of the national data protection authorities of the EU/EEA countries and of the European Data Protection Supervisor. The European Commission participates in the activities and meetings of the Board without voting right.  The secretariat of the EDPB is provided by the EDPS. The secretariat performs its tasks exclusively under the instructions of the Chair of the Board.

The EDPB tasks consist primarily in providing general guidance on key concepts of the GDPR and the Law Enforcement Directive, advising the European Commission on issues related to the protection of personal data and new proposed legislation in the European Union, and adopting binding decisions in disputes between national supervisory authorities.

Data Protection in the EU Institutions and Bodies

Legislation

Regulation 2018/1725sets forth the rules applicable to the processing of personal data by European Union institutions, bodies, offices and agencies. It is aligned with the General Data Protection Regulation and the Data Protection Law Enforcement Directive. It entered into application on 11 December 2018.

European Data Protection Supervisor

Regulation 2018/1725 established a European data protection supervisor (EDPS)The EDPS is an independent EU body responsible for monitoring the application of data protection rules within European Institutions and for investigating complaints.

Data Protection Officer in the European Commission

The European Commission has appointed a Data Protection Officer who is responsible for monitoring and the application of data protection rules in the European Commission. The data protection officer independently ensures the internal application of data protection rules in cooperation with the European data protection supervisor.

Standard Contractual Clauses

Following the adoption in June 2021 of two sets of Standard Contractual Clauses (SCC) (one for the use between controllers and processors within the European Economic Area (EEA)and one for the transfer of personal data to countries outside of the EEA), the European Commission published on 25 May 2022 Questions and Answers (Q&As) to provide practical guidance on the use of the SCCs and assist stakeholders in their compliance efforts under the General Data Protection Regulation (GDPR). These Q&As are based on feedback received from various stakeholders on their experience with using the new SCCs in the first months after their adoption. The Q&As are intended to be a ‘dynamic’ source of information and will be updated as new questions arise. 

25 MÁJ 2022
Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses
English
(435.42 KB - PDF)
Stiahnuť

Documents

15 MAREC 2019
Regulation (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation
English
(794.17 KB - HTML)
Stiahnuť

20 SEPTEMBER 2017
Directive (EU) 2016/680 on the protection of natural persons regarding processing of personal data connected with criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data
English
(506.95 KB - HTML)
Stiahnuť

15 MAREC 2019
Regulation (EU) 2018/1725 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the EU institutions, bodies, offices and agencies
English
(719.42 KB - HTML)
Stiahnuť