Skip to main content

Nariadenie o spoločných ustanoveniach

Jednotný súbor pravidiel pre fondy EÚ poskytované spoločne s členskými štátmi a regiónmi

Zavádza sa nariadenie o spoločných ustanoveniach, ktorým sa riadi 8 fondov EÚ, ktorých prostriedky sa využívajú spoločne s členskými štátmi a regiónmi. Spolu to predstavuje tretinu rozpočtu EÚ.

Najväčší podiel tohto rozpočtu je pridelený na 5 spoločných politických cieľov:

  1. konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT;
  2. ekologickejšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo s nulovým čistým obsahom uhlíka a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobilite;
  3. prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility;
  4. sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv;
  5. Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív.

Každý fond má špecifické ciele vymedzené v príslušných nariadeniach pre jednotlivé fondy.

Toto spoločné nariadenie sa vzťahuje na týchto osem fondov: