Skip to main content

Gezamenlijke programmering van ontwikkelingssamenwerking

Internationaal samenwerken om ontwikkelingshulp te programmeren en een gecoördineerd, strategisch antwoord te geven op mondiale uitdagingen.

Overzicht

Onder "gezamenlijke programmering" verstaan we de gezamenlijke respons van de EU en haar lidstaten op het nationale ontwikkelingsplan van een partnerland.

Samen met nationale overheden stellen de EU-ontwikkelingspartners een gemeenschappelijke strategie op die volledig is afgestemd op dat ontwikkelingsplan. Deze gemeenschappelijke strategie bepaalt de algemene verantwoording en doelstelling van de steun van de EU en haar lidstaten. Ook wordt aangegeven op welke gebieden elk van hen actief zal zijn, wat de doelstellingen voor deze gebieden zijn en hoeveel financiering daarvoor waarschijnlijk beschikbaar is gedurende de gestelde periode.

Het tijdpad van de gemeenschappelijke strategie wordt gesynchroniseerd met dat van de nationale plannen van het partnerland.  Zo kunnen de EU-partners beter inspelen op nationale behoeften.

De samenwerking vindt plaats op nationaal niveau, wat nauwe samenwerking met andere belanghebbenden en meer efficiëntie mogelijk maakt.

Ontwikkelingspartners uit landen buiten de EU die achter de beginselen van gezamenlijke programmering staan, mogen ook deelnemen aan de gemeenschappelijke strategie.

Voordelen van gezamenlijke programmering

Gezamenlijke programmering zal naar verwachting minder transactiekosten voor de regeringen van de partnerlanden met zich meebrengen, omdat ze met één programmering afspraken maken met alle ontwikkelingspartners van de EU.

Gezamenlijke programmering maakt de steun ook coherenter en minder versnipperd, doordat er minder hiaten en overlappingen zijn. En aangezien de EU-ontwikkelingspartners hun krachten bundelen, zullen de impact en de kostenefficiëntie groter zijn. De EU-landen zijn goed voor meer dan de helft van de wereldwijde officiële ontwikkelingshulp. Daarom zal gezamenlijke programmering waarschijnlijk wereldwijd een serieus verschil kunnen maken voor de doeltreffendheid van hulp, doordat jaarlijks tientallen miljarden euro's beter besteed worden.

Gezamenlijke programmering kan ook helpen om ontwikkelingshulp meer voor het voetlicht te brengen en de perceptie en de verantwoording ervan te verbeteren.

Ook zal er waarschijnlijk minder druk op individuele ontwikkelingspartners zijn om zelf alle sectoren en problemen in een bepaald land aan te pakken. Door de samenwerking kan aangetoond worden dat alle aandachtsgebieden worden bestreken.

Er komen ook meer mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven in het veld, omdat alle ontwikkelingspartners samen en even lang in hetzelfde gebied actief zijn. Daardoor daalt de overhead en kunnen er schaalvoordelen geboekt worden.

Gezamenlijke programmering kan de voordelen van de EU concreet duidelijjk maken, en Europese waarden en Europees beleid op het gebied van grondrechten en goed bestuur uitdragen door middel van coherente, gerichte maatregelen in de partnerlanden.

Internationale context en toezeggingen

In het Verdrag van Lissabon heeft de EU meer samenwerking tussen de EU-landen, ook op het vlak van ontwikkelingsbeleid, beloofd. Gezamenlijke programmering van ontwikkelingshulp is een van de belangrijke toezeggingen die de EU-landen hebben gedaan. Gezamenlijke programmering is verankerd in de Europese Consensus inzake ontwikkeling van 2017 en speelde een belangrijke rol in de Agenda voor verandering, het algemene ontwikkelingsbeleid van de EU van 2012.

Al deze toezeggingen staan in de Conclusies van de Raad van november 2011, die een algemene beleidskoers voor de EU en de EU-landen aangeven.