Přejít na hlavní obsah

Činnost Evropské komise v oblasti práva

Hlavní úkoly v oblasti práva

Komise navrhuje a provádí právní předpisy, které jsou v souladu s cíli Smluv o EU. Podporuje také podniky a občany v tom, aby se na tvorbě předpisů aktivně podíleli, a zajišťuje jejich řádné uplatňování, hodnocení a v případě potřeby také modernizaci.

Oblasti, v nichž může EU přijímat právní předpisy

Každé opatření, jež EU přijme, vychází ze smluv, které členské země demokraticky schválily. Tyto smlouvy jsou závaznými dohodami mezi zeměmi Unie, jež stanovují cíle EU, pravidla pro fungování jejích orgánů, způsoby přijímání rozhodnutí a vztah mezi EU a jejími členy. Představují tak výchozí bod pro unijní právo.

Evropská unie má pravomoc jednat pouze v těch oblastech, v nichž ji k tomu členské země zmocnily, a to prostřednictvím smluv EU, které jasně stanoví, kdo může v jednotlivých oblastech právní předpisy přijímat: orgány EU, vlády členských zemí nebo oba subjekty.

Druhy právních předpisů EU 

Oblasti činnosti EU 

Navrhování právních předpisů

Evropská komise odpovídá za plánování, přípravu a předkládání nových evropských právních předpisů. Může tak učinit i z vlastního podnětu. Navrhované právní předpisy musí hájit zájmy občanů i Unie jako celku. Komise předloží legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie, jež se musí na znění právního předpisu dohodnout.

Plánování a navrhování právních předpisů

Zlepšování právní úpravy

Do procesu tvorby právních předpisů EU se mohou zapojit také občané, podniky, občanská společnost, orgány veřejné moci nebo jakékoli další zainteresované subjekty. Soubor opatření, jejichž cílem je zaručit vysokou kvalitu nově vznikajících předpisů, se označuje jako zlepšování právní úpravy.

Komise tak navrhuje nové předpisy i na základě podnětů a názorů občanů a zainteresovaných stran.

Zlepšování právní úpravy: důvody a postupy

Provádění předpisů

Poté, co je určitý právní předpis EU přijat, Rada Evropské unie nebo Evropský parlament mohou Komisi zmocnit k tomu, aby přijala jeden zde dvou druhů nelegislativních aktů – první z nich má zajistit, aby byl právní předpis řádně proveden (tzv. prováděcí akt), a druhý má v případě nutnosti předpis aktualizovat a reagovat tak na vývoj v daném odvětví (tzv. akt v přenesené pravomoci).

Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci 

Správné provádění předpisů

Komise odpovídá za to, aby byly právní předpisy EU uplatňovány správně a včas. Kvůli této funkci se někdy Komise nazývá „strážkyní smluv“.

Pokud některá země EU ve stanovené lhůtě plně nezačlení určitou směrnici do svých vnitrostátních právních předpisů nebo neuplatňuje správně unijní právní předpisy, může Komise podniknout příslušné kroky k nápravě situace.

Jestliže orgány určitého členského státu neuplatňují správně právo EU, může proti němu Komise zahájit formální řízení o nesplnění povinnosti.

Kontrola provádění směrnic EU 

Řízení o nesplnění povinnosti

Hodnocení a aktualizace právních předpisů

Komise pravidelně vyhodnocuje, zda právní předpisy EU přinesly evropským podnikům a občanům žádoucí změny.

Závěry hodnocení pomáhají Komisi rozhodnout, zda by se v daných opatřeních EU mělo pokračovat, anebo zda by se měla změnit.

Kromě hodnocení a kontrol účelnosti (posuzování několika souvisejících akcí) přispívá ke zjednodušování stávajících právních předpisů EU také program Komise s názvem REFIT.

V rámci tohoto programu zlepšování právní úpravy se může kdokoli zúčastnit veřejných konzultací týkajících se probíhajících hodnocení a vyjádřit se k příslušným plánům a ke kontrole účelnosti.

Hodnocení právních předpisů