Skip to main content

Čo ak orgán verejnej správy nedodrží pravidlá ochrany údajov?

Odpoveď

Úrady na ochranu údajov majú k dispozícii rôzne nástroje v prípade nedodržiavania pravidiel. V prípade pravdepodobného porušenia môže byť vydané varovanie. V prípade porušenia existujú tieto možnosti: napomenutie alebo dočasný alebo trvalý zákaz spracúvania. V niektorých krajinách môžu verejné orgány takisto podliehať správnym pokutám. Orgán verejnej správy by mal overiť vnútroštátne právo v oblasti ochrany údajov vo svojej krajine.

Jednotlivci môžu žiadať o náhradu, ak orgán verejnej správy porušil GDPR, a ak utrpeli majetkové škody,  napr. finančnú stratu, alebo nemajetkové škody, napr. stratu dobrého mena alebo psychickú ujmu. GDPR zabezpečuje, že im bude poskytnutá náhrada, bez ohľadu na počet organizácií, ktoré sa zapájajú do spracúvania ich údajov. Náhradu možno žiadať priamo od orgánu verejnej alebo na príslušných vnútroštátnych súdoch dotknutého členského štátu EÚ.

Odkazy