Skip to main content

Vad händer om en offentlig förvaltning inte följer dataskyddsreglerna?

Svar

Dataskyddsmyndigheterna har olika verktyg till sitt förfogande i händelse av bristande efterlevnad. I händelse av en sannolik överträdelse kan en varning utfärdas. I händelse av en överträdelse innefattar möjligheterna följande: en reprimand eller ett tillfälligt eller definitivt förbud mot behandling. I vissa länder kan offentliga organ också åläggas administrativa sanktionsavgifter. En offentlig förvaltning bör kontrollera den nationella dataskyddslagstiftningen.

Enskilda personer kan begära ersättning om ett offentligt organ har brutit mot förordningen och de har drabbats av materiell skada, såsom ekonomisk förlust, eller icke-materiella skada, såsom försämrat anseende eller psykologiska bekymmer. I förordningen säkerställs att dessa personer får ersättning , oavsett hur många organisationer som varit inblandade i behandlingen av deras uppgifter. Ersättning kan begäras direkt från det offentliga organet eller inför de behöriga nationella domstolarna i den berörda medlemsstaten i EU.

Referenser