Skip to main content

Równość

Tytuł 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej: równość wobec prawa, niedyskryminacja, różnorodność, równość płci, prawa dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych

Poznaj swoje prawa

Tytuł 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczy równości. Artykuły 20–26 zapewniają ochronę następujących praw:

Co zrobić w przypadku naruszenia praw

Organy w krajach UE są zobowiązane do przestrzegania Karty praw podstawowych wyłącznie w zakresie, w jakim stosują prawo Unii. Prawa podstawowe chroni konstytucja Twojego kraju.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.