Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Равенство

Дял III от Хартата на основните права на ЕС: равенство пред закона, недискриминация, многообразие, равенство на половете, права на детето, права на възрастните хора и хората с увреждания.

Знайте правата си

Дял III от Хартата на основните права на ЕС е посветен на равенството. С членове 20—26 от този дял се защитават следните права:

Какво да направите, ако правата ви са нарушени

Органите на държавите от ЕС са длъжни да спазват Хартата на основните права само когато прилагат правото на Съюза. Основните права са защитени от конституцията на вашата държава.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.