Skip to main content

Võrdsus

ELi põhiõiguste harta III jaotis: võrdsus seaduse ees, diskrimineerimiskeeld, mitmekesisus, sooline võrdõiguslikkus, laste, eakate ja puuetega inimeste õigused

Teadke oma õigusi!

ELi põhiõiguste harta III jaotise teema on võrdsus. Artiklitega 20-26 kaitstakse järgmisi õigusi:

Mida teha, kui teie õigusi on rikutud?

ELi liikmesriikide ametiasutused peavad põhiõiguste hartat järgima üksnes ELi õiguse rakendamisel. Muul juhul on põhiõigused kaitstud iga riigi põhiseadusega.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.