Skip to main content

Rovnosť

Kapitola 3 Charty základných práv Európskej únie rovnosť pred zákonom, nediskriminácia, rozmanitosť, rodová rovnosť, práva detí, starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.

Poznaj svoje práva

Kapitola 3 Charty základných práv EÚsa zaoberá rovnosťou. Články 20 – 26 chránia tieto práva:

Čo robiť v prípade porušenia vašich práv

Orgány krajín EÚ sú povinné dodržiavať Chartu základných práv len pri vykonávaní práva EÚ. Základné práva sú chránené ústavou vašej krajiny.

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Ako adresovať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of fundamental rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Ako adresovať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.