Skip to main content

An spás

An méid atá á dhéanamh ag an gCoimisiún

Is é is aidhm do bheartais spáis an Aontais dul i ngleic le cuid de na dúshláin is práinní atá ann sa lá atá inniu ann, an t-athrú aeráide a chomhrac, cuir i gcás, cuidiú chun an nuálaíocht theicneolaíoch a spreagadh, agus tairbhí socheacnamaíocha a chur ar fáil do shaoránaigh. Tá teicneolaíocht, sonraí agus seirbhísí spáis fíor-riachtanach anois i saol na nEorpach. Bímid ag brath orthu agus muid ag baint úsáid as fóin phóca agus córais loingseoireachta carranna, ag féachaint ar an teilifís satailíte agus ag tarraingt amach airgead. Tugann satailítí faisnéis láithreach freisin nuair a tharlaíonn tubaistí, creathanna talún, cuir i gcás, nó dóiteáin foraoise nó tuilte, rud a fhágann gur féidir comhordú níos fearr a dhéanamh idir foirne éigeandála agus tarrthála.

Cuspóirí

  • Éifeachtúlacht sa talmhaíocht agus san iascach a mhéadú: a bhuí le feidhmchláir atá cumasaithe ag satailítí, cuirtear feabhas ar mhapáil na talún curaíochta a bhfuil uisciú de dhíth uirthi, ar réamhaisnéisí fómhair agus ar rialú iascaigh. Cinntítear leis sin cáilíocht agus slándáil bia níos fearr agus cosnaítear an comhshaol san am céanna;
  • Cuidiú leis na réigiúin teacht ar eolas agus ar fhaisnéis: tacaíonn satailítí leis an gcumarsáid nuair atá na réitigh thalún teoranta. Laghdaíonn sé sin míchothromaíochtaí réigiúnacha trí fhreastal ar phobail i gceantair iargúlta gan rochtain ar an idirlíon;
  • Feabhas a chur ar an bhfreagairt ar ghéarchéimeanna: cuidíonn seirbhísí satailíte chun agaí freagartha a ghiorrú i gcásanna éigeandála. Cuireann íomhánna tapa de dhamáiste agus léarscáileanna measúnaithe le pleanáil agus iarrachtaí fóirithinte níos éifeachtúla, agus cuidíonn siad chun seirbhísí tarrthála a threorú;
  • An comhshaol a chosaint agus cuidiú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide: trí mhonatóireacht a dhéanamh ar an gcomhshaol soláthraítear faisnéis ríthábhachtach ar fhásra, ar shruthanna aigéin, ar cháilíocht an uisce, ar acmhainní nádúrtha, ar thruailleáin atmaisféaracha, ar gháis ceaptha teasa agus ar an gciseal ózóin;
  • Slándáil a mhéadú: cuidíonn suí satailíte, cumarsáid satailíte agus breathnóireacht ar an Domhan chun inimirce neamhdhleathach a bhrath, an choireacht eagraithe trasteorann a chosc agus píoráideacht ar muir a chomhrac;
  • Sláinte na saoránach a fheabhsú: féadfaidh feidhmchláir spásbhunaithe feabhas suntasach a chur ar chúram sláinte agus ar oideachas sláinte othar trí bhíthin ciantacaíocht leighis. Cuidíonn siad freisin chun ráig ghalair a chosc nó a mhaolú;
  • Iompar a bharrfheabhsú: nuair a chomhcheanglaítear é le cumais chumarsáide fheabhsaithe, cuireann suí satailíte an-bheacht le hearnáil iompair nua-aimseartha iontaofa do charranna, eitleáin agus longa. Cuireann sé barr feabhais ar bhainistiú flíteanna, ar inrianaitheacht soitheach, ar imbhuailtí a chosc, ar rialú luais, ar chúnamh chun longa a ionramháil, etc.