Skip to main content

Správa o strategickom výhľade z roku 2020

Strategický výhľad a tvorba politík EÚ

Začlenenie strategického výhľadu do tvorby politík EÚ umožní Európskej komisii:

 • budovať a využívať kolektívnu inteligenciu s cieľom predvídať vývoj a pripraviť sa na nové príležitosti a výzvy skôr a účinnejšie,
 • zabezpečiť, že sa strategický výhľad stane neoddeliteľnou súčasťou súboru nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu vrátane posúdení vplyvu ex-ante a že podporí Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti,
 • vykonávať hĺbkové a participatívne postupy výhľadu v oblasti hlavných iniciatív, ktorých cieľom je tvoriť podklad pre výročnú správu o stave Únie, ročné pracovné programy Komisie a viacročné programové plánovanie,
 • posilňovať spoluprácu a spojenectvá s inštitúciami a partnermi EÚ, členskými štátmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami v oblasti výhľadu.

Odolnosť ako nový kompas politík EÚ

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 jasne ukázala, že Európa potrebuje zvýšiť svoju odolnosť – t. j. schopnosť nielen ustáť a zvládnuť výzvy, ale zároveň prejsť udržateľnou, spravodlivou a demokratickou transformáciou. Toto oznámenie znázorňuje, ako k tomuto prispejú progresívne politiky podporované strategickým výhľadom.

Strategický výhľad môže byť zdrojom informácií pre politiky zamerané na zvýšenie odolnosti naprieč štyrmi rozmermi. Môže pomôcť predvídať vývoj, ktorý pravdepodobne bude mať nepriaznivý vplyv, a podľa toho posilniť odolnosť prostredníctvom štrukturálnych zmien, ako aj brať do úvahy dosah súčasných alebo budúcich kríz spojených s príslušnými megatrendmi a vznikajúcimi problémami. Politiky, pri ktorých príprave sa využíva strategický výhľad, môžu lepšie riešiť slabé miesta a posilniť kapacity, ktoré odhalila kríza, priniesť nové príležitosti a zvýšiť odolnosť Európy.

Hlavné zistenia

objective

Sociálna a ekonomická odolnosť

Pandémia prehĺbila nerovnosti, zvýšila demografickú nerovnováhu a chudobu, zrýchlila automatizáciu a mala neúmerný dosah na pracovné miesta v odvetví služieb. Strategický výhľad sa môže využiť na určenie zručností pre budúcnosť, do ktorých musíme teraz investovať, a na vytvorenie rozsiahlej spoločenskej diskusie o aktualizácii spoločenskej a fiškálnej zmluvy.

doors opening on a digital scenario

Geopolitická odolnosť

Kríza zdôraznila nadmerné spoliehanie sa EÚ na tretie krajiny, pokiaľ ide o kritické suroviny, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre kľúčové technológie s cieľom dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu a digitálnu spoločnosť. Strategický výhľad môže pomôcť určiť možné scenáre a definovať strategické možnosti s cieľom posilniť otvorenú strategickú autonómiu EÚ.

tree

Zelená odolnosť

Prechod na zelenšie hospodárstvo by mohol viesť k vzniku 24 miliónov nových pracovných miest vo svete a jeho vplyv pri obnove z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 by mohol byť významne väčší, než sa pôvodne očakávalo. Strategický výhľad nám môže pomôcť pri participatívnom skúmaní hnacích síl zmeny, porozumieť budúcemu štrukturálnemu posunu na trhu práce a usmerňovať rekvalifikáciu ľudí, ktorí počas krízy prišli o prácu alebo ktorí o ňu pravdepodobne v budúcnosti prídu v dôsledku technologického vývoja a automatizácie.

digital numbers

Digitálna odolnosť

Kríza urýchlila hyper-prepojenie a integráciu nových technológií ovplyvňujúcich stav ľudí a spôsob, akým žijeme. Strategický výhľad nám môže pomôcť predvídať, ako sa budú kľúčové vznikajúce technológie vyvíjať, ich vplyv na všetky sféry života a spôsoby, ako sa chopiť budúcich príležitostí.

Agenda v oblasti strategického výhľadu

Zo správy o strategickom výhľade z roku 2020 vyplýva, že strategický výhľad zameraný na opatrenia je výnimočne vhodný na to, aby sa stal východiskom pre subjekty s rozhodovacími právomocami s cieľom naštartovať dvojakú transformáciu a posilniť odolnosť EÚ. Na tieto účely toto oznámenie ako ďalšie kroky navrhuje:

 • Prototypy prehľadov odolnosti ako príklad spôsobu monitorovania odolnosti. Prototypy prehľadov sa budú ďalej rozvíjať a spoluvytvárať v prieskumných diskusiách s členskými štátmi a inými kľúčovými zainteresovanými stranami. Toto úsilie sa bude zameriavať na strednodobý až dlhodobý horizont, aby sa vytvorili čo najlepšie podmienky na tvorbu výhľadových politík, ktoré budú riešiť slabé miesta a posilňovať kapacity.
 • Agendu Komisie v oblasti strategického výhľadu, ktorá podporuje zastrešovanie politických priorít. Bude zahŕňať ad-hoc výhľadové plánovanie s cieľom poskytnúť východisko pre hlavné iniciatívy, ktoré sú naplánované v ročnom pracovnom programe Komisie, ako aj pre hlavné prierezové otázky s veľkým vplyvom. Príklady môžu zahŕňať: Otvorenú strategickú autonómiu, budúcnosť pracovných miest a zručností, prehlbovanie vzájomného pôsobenia digitálnej a zelenej transformácie naprieč všetkými politikami a stratégiami.
 • každoročnú konferenciu ESPAS, ktorá je naplánovaná na november 2020. Komisia využije túto príležitosť na diskusiu o téme budúcoročnej správy o strategickom výhľade. Komisia takisto plánuje využiť konferenciu ESPAS na vytvorenie celoúnijnej siete pre výhľad s verejnými kapacitami v oblasti výhľadu členských štátov, výskumných inštitútov, akademickej obce a občianskej spoločnosti.
 • Scenáre výhľadu, ktoré majú byť východiskom pre budúcu diskusiu o politike, zabezpečiť súdržnosť medzi politikami a slúžiť ako spoločný výhľadový rámec pre politické návrhy. Tieto scenáre pomôžu identifikovať potenciálne spôsoby dosahovania dvojakej transformácie. Tento proces môže byť zároveň príspevkom ku Konferencii o budúcnosti Európy.

Ďalšie kroky

 • Každoročná konferencia Európsky systém stratégie a politickej analýzy (ESPAS)
 • Ďalší rozvoj prehľadov odolnosti
 • Výročná správa o strategickom výhľade z roku 2021
 • Vykonávanie agendy v oblasti strategického výhľadu

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

9. SEPTEMBRA 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Stiahnuť

9. SEPTEMBRA 2020
STRATEGICKÝ VÝHĽAD – VYTÝČENIE SMERU K ODOLNEJŠEJ EURÓPE
slovenčina
(410.68 KB - HTML)
Stiahnuť

16. JÚLA 2019
Politické usmernenia pre Komisiu na obdobie rokov 2019 – 2024:
slovenčina
(1.11 MB - PDF)
Stiahnuť

[node:26659:view-mode:teaser]

9. SEPTEMBRA 2020
Prototype dashboard for monitoring the social and economic dimension of resilience
English
(922.41 KB - PDF)
Stiahnuť

9. SEPTEMBRA 2020
Prototype dashboards for monitoring the geopolitical, green, and digital dimensions of resilience
English
(1.52 MB - PDF)
Stiahnuť