Skip to main content

G20-gruppen är ett starkt forum för multilateralt samarbete och en viktig samarbetspartner för EU när det gäller att ta itu med globala utmaningar.

G20 är ett internationellt forum som samlar de 20 största och snabbast växande ekonomierna. Dess medlemmar står för mer än 80 procent av världens BNP, 75 procent av världshandeln och 60 procent av jordens befolkning.

EU är fullvärdig medlem av G20-gruppen tillsammans med de tre EU-länderna Frankrike, Italien och Tyskland. Spanien deltar i G20-mötena som ständig gäst. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel företräder EU i G20.

EU är en av världens största ekonomier och står för omkring 18 procent av världens BNP (2020). Cirka sju procent av världens befolkning bor i EU. Det är bara Indien och Kina som representerar en större andel av världens befolkning vid G20:s toppmöten.

Toppmöte på Bali 15–16 november

EU:s prioriteringar på G20-toppmötet

De urskillningslösa skadorna av Rysslands agerande förvärrar klimatkrisens och covid-19-pandemins följder, vilket får dramatiska konsekvenser för de mest utsatta.

Tillsammans med sina partner kommer EU att satsa mer på att skapa en inkluderande, digital och hållbar grund för återhämtning och tillväxt.

 

För att motverka de förödande effekterna av Rysslands angrepp på Ukraina ska EU...

 • Visa stark solidaritet med och stötta Ukraina när det gäller landets suveränitet och territoriella integritet och dess ekonomiska behov på kort och lång sikt.
 • Arbeta för bredast möjliga internationella fördömande och isolering av Ryssland.
 • Bidra till att mildra krigets följder genom att stödja de länder som drabbats hårdast av de globala livsmedels- och energikriserna och störningarna i leveranskedjan.
 • Främja övervakningen av risker för den globala ekonomin, särskilt när det gäller inflation, stigande energipriser och flaskhalsar i leveranskedjorna.
7,7 miljarder euro
mobiliseras av EU fram till 2024 för global livsmedelstrygghet
Över 15 miljoner ton
ukrainska jordbruksprodukter (spannmål, oljeväxter och liknande produkter) har lämnat landet tack vare EU:s solidaritetskorridorer

För att snabba på en hållbar energiomställning ska EU...

 • Arbeta för ett hållbart globalt jordbruks- och livsmedelssystem som inte leder till avskogning eller andra former av ekologiska skador, samtidigt som man ser till att världens befolkning har tillräckligt med mat.
 • Bidra till att miljörisker, bland annat klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, beaktas i makroekonomisk politik och riskanalyser.
 • Driva på för ett rättsligt bindande globalt plastavtal.

För att stärka globala strukturer för hälso- och sjukvården ska EU...

 • Stödja utvecklingen av ett internationellt avtal om beredskap och insatser vid pandemier.
 • Stödja reformen av den globala hälso- och sjukvårdsstrukturen inom Världshälsoorganisationen WHO.
1/3
av vaccindoserna har tillhandahållits av EU
Över 480 miljoner doser
har delats med behövande länder genom Team Europe

För att dra fördel av digitaliseringen ska EU...

 • Leda G20-diskussionerna om konkurrens och rättvisa på digitala marknader.
 • Fortsätta det italienska ordförandeskapets arbete för skydd av barn på internet.
 • Stödja utbyggnaden av kostnadseffektiv digital konnektivitet av hög kvalitet.