Skip to main content

Europejska unia bezpieczeństwa

Informacje o europejskiej unii bezpieczeństwa

Celem europejskiej unii bezpieczeństwa jest:

  • zapewnienie, by polityka bezpieczeństwa UE odzwierciedlała zmiany w zagrożeniach dla bezpieczeństwa w Europie
  • budowanie długoterminowej, zrównoważonej odporności
  • zaangażowanie unijnych instytucji i agencji, rządów, sektora prywatnego i osób prywatnych w ramach podejścia obejmującego całe społeczeństwo
  • połączenie wielu obszarów polityki mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Najważniejsze wydarzenia

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa, aby chronić wszystkich mieszkańców UE i promować nasz europejski styl życia. Strategia obejmuje lata 2020–2025 i koncentruje się na obszarach priorytetowych, w których UE może pomóc państwom członkowskim w poprawie bezpieczeństwa wszystkich osób mieszkających w Europie, przy jednoczesnym poszanowaniu naszych europejskich wartości i zasad.

Komisja Europejska regularnie przedstawia sprawozdania z postępów w realizacji strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa:

4 filary strategii

W strategii określono narzędzia i środki, które mają zostać opracowane w ciągu najbliższych pięciu lat, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszego środowiska fizycznego i cyfrowego. Składa się ona z czterech strategicznych priorytetów działania na szczeblu UE i będzie w dużym stopniu opierać się na pracach agencji UE.

Building a strong security ecosystem

To better exchange information between national authorities and EU agencies and to use research & innovation to counter current and future threats.

Europejska strategia w zakresie unii bezpieczeństwa: najważniejsze działania

""

 

Kontekst

Koncepcja unii bezpieczeństwa pojawiła się po raz pierwszy w komunikacie Komisji Europejskiej z 2016 r. na temat torowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa.

Opierała się wówczas na Europejskiej agendzie bezpieczeństwa z 2015 r. Zaproponowano w niej nowe podejście oparte na wspólnej odpowiedzialności Unii Europejskiej i krajów UE. We wrześniu 2016 r. utworzono specjalne stanowisko komisarza ds. unii bezpieczeństwa, którego wspierała grupa zadaniowa korzystająca z ekspertyzy całej Komisji Europejskiej.

W 2019 r. ten zakres kompetencji powierzono wiceprzewodniczącemu odpowiedzialnemu za promowanie naszego europejskiego stylu życia.

25 maja 2022 r. – Czwarte sprawozdanie na temat unii bezpieczeństwa – Zdecydowana realizacja strategii w zakresie unii bezpieczeństwa jest ważniejsza niż kiedykolwiek