Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για πρώτη φορά, ένα κοινό σύνολο κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τη λογοδοσία των διαμεσολαβητών στην ενιαία αγορά θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την παροχή διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στην ΕΕ.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Οι νέοι κανόνες είναι αναλογικοί, προωθούν την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και διευκολύνουν την ανάπτυξη μικρότερων πλατφορμών, ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων. Οι ευθύνες των χρηστών, των πλατφορμών και των δημόσιων αρχών εξισορροπούνται εκ νέου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο. Οι κανόνες στοχεύουν στα εξής:

 • Καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο
 • Καθιέρωση ισχυρής διαφάνειας και σαφούς πλαισίου λογοδοσίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες
 • Προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας εντός της ενιαίας αγοράς
Για τους πολίτες
 • Καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές
 • Μικρότερη έκθεση σε παράνομο περιεχόμενο
Για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών
 • Ασφάλεια δικαίου, εναρμόνιση των κανόνων
 • Περισσότερες ευκαιρίες για νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη
Για τους επιχειρηματικούς χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών
 • Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερες τιμές
 • Πρόσβαση σε αγορές σε όλη την ΕΕ μέσω πλατφορμών
 • Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού έναντι των παρόχων παράνομου περιεχομένου
Για την κοινωνία γενικότερα
 • Μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος και εποπτεία των συστημικών πλατφορμών
 • Μετριασμός των συστημικών κινδύνων, όπως η χειραγώγηση ή η παραπληροφόρηση

Ποιοι πάροχοι καλύπτονται;

 

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνει κανόνες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τις οποίες χρησιμοποιούν εκατομμύρια Ευρωπαίοι καθημερινά. Οι υποχρεώσεις των διαφόρων διαδικτυακών παραγόντων αντιστοιχούν στον ρόλο, το μέγεθος και τον αντίκτυπό τους στο διαδικτυακό οικοσύστημα.

Νέες υποχρεώσεις

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Υπηρεσίες φιλοξενίας

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Διαδικτυακές πλατφόρμες
 

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Πολύ μεγάλες πλατφόρμες

(σωρευτικές υποχρεώσεις)

Έκθεση διαφάνειας
Απαιτήσεις σχετικά με τους όρους της υπηρεσίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Συνεργασία με τις εθνικές αρχές σύμφωνα με εντολές
Σημεία επαφής και, εφόσον απαιτείται, νόμιμος εκπρόσωπος
Υποχρεώσεις ειδοποίησης και δράσης καθώς και παροχής πληροφοριών στους χρήστες 
Αναφορά αξιόποινων πράξεων 
Μηχανισμός καταγγελιών και προσφυγής και εξωδικαστική επίλυση διαφορών  
Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης  
Μέτρα κατά των κακόπιστων κοινοποιήσεων και απαντήσεων σε κοινοποιήσεις  
Ειδικές υποχρεώσεις για τις αγορές, π.χ. έλεγχος διαπιστευτηρίων τρίτων προμηθευτών («KYBC»), συμμόρφωση βάσει σχεδιασμού, τυχαίοι έλεγχοι  
Απαγορεύσεις στοχευμένων διαφημίσεων που απευθύνονται σε παιδιά και διαφημίσεων που βασίζονται σε ειδικά χαρακτηριστικά των χρηστών  
Διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων  
Διαφάνεια των διαδικτυακών διαφημίσεων που προορίζονται για τους χρήστες  
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και αντιμετώπιση κρίσεων   
Εξωτερικός και ανεξάρτητος έλεγχος, εσωτερικό καθήκον συμμόρφωσης και υποχρέωση λογοδοσίας   
Επιλογή των χρηστών να μην έχουν προτάσεις περιεχομένου που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ   
Ανταλλαγή δεδομένων με αρχές και ερευνητές   
Κώδικες συμπεριφοράς   
Συνεργασία για την αντιμετώπιση κρίσεων   

Ποιος είναι ο αντίκτυπος των νέων υποχρεώσεων;

Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα:

 • μέτρα αντιμετώπισης των παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας μηχανισμός για την επισήμανση τέτοιου περιεχομένου από τους χρήστες (προσθήκη σημαίας) και για τη συνεργασία των πλατφορμών με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης
 • νέες υποχρεώσεις ιχνηλασιμότητας των επιχειρηματικών χρηστών στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων προϊόντων ή εύλογες προσπάθειες από διαδικτυακές αγορές για τον δειγματοληπτικό έλεγχο του κατά πόσον τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν χαρακτηριστεί παράνομα σε οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων
 • αποτελεσματικές διασφαλίσεις για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αμφισβήτησης των αποφάσεων των πλατφορμών για έλεγχο του περιεχομένου
 • απαγόρευση ορισμένων ειδών στοχευμένων διαφημίσεων σε διαδικτυακές πλατφόρμες (όταν στοχεύουν παιδιά ή όταν χρησιμοποιούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εθνότητα, πολιτικές απόψεις, σεξουαλικός προσανατολισμός)
 • μέτρα διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για προτάσεις
 • επιβολή υποχρεώσεων στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης ώστε να προλαμβάνεται κάθε είδους καταχρηστική χρήση των συστημάτων τους, με τη λήψη μέτρων με βάση τον κίνδυνο και με την πραγματοποίηση ανεξάρτητων ελέγχων των συστημάτων τους διαχείρισης κινδύνων
 • δυνατότητα πρόσβασης των ερευνητών σε σημαντικά δεδομένα των πιο μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος εξέλιξης των κινδύνων στο διαδίκτυο
 • δομή εποπτείας που θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του διαδικτυακού χώρου: οι χώρες της ΕΕ θα έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, με την υποστήριξη ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες· για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, εποπτεία και επιβολή της νομοθεσίας από την Επιτροπή

Οι νέοι κανόνες εν συντομία

Χρήστες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τους χρήστες

Επιχειρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τις επιχειρήσεις

Πλατφόρμες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τις πλατφόρμες

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες στις 16 Νοεμβρίου 2022, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν στη διάθεσή τους 3 μήνες για να αναφέρουν τον αριθμό των ενεργών τελικών χρηστών (17 Φεβρουαρίου 2023) στους ιστοτόπους τους. Η Επιτροπή καλεί επίσης όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες να της κοινοποιήσουν τους δημοσιευμένους αριθμούς. Με βάση αυτούς τους αριθμούς χρηστών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν μια πλατφόρμα θα πρέπει να χαρακτηριστεί πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα ή μηχανή αναζήτησης. Αφού ληφθεί η εν λόγω απόφαση χαρακτηρισμού από την Επιτροπή, η εν λόγω οντότητα θα έχει στη διάθεσή της 4 μήνες για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας και της υποβολής στην Επιτροπή της πρώτης ετήσιας αξιολόγησης κινδύνου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024, που είναι η γενική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, κατά την οποία η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως σε όλες τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Έγγραφα

27 ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2022
Regulation on Digital Services Act
English
(948.64 KB - HTML)
Τηλεφόρτωση