Skip to main content

Rozhodovací proces během týdenních zasedání

Komise zasedá jednou týdně k projednání politicky citlivých otázek. Během těchto zasedání přijímá návrhy, které je třeba schválit v rámci ústního rozhodovacího postupu.

Týdenní zasedání členů Komise

Sbor 27 komisařů zasedá zpravidla alespoň jednou týdně. Rozhodnutí se během těchto týdenních zasedání přijímají podle tzv. ústního postupu.

Komise takto zasedá vždy ve středu dopoledne ve svém sídle v Bruselu. V době, kdy probíhají plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, se tyto schůze konají vždy v úterý.

Kromě týdenních zasedání může předseda Komise v případě potřeby svolat mimořádnou schůzi Komise. Během ní se pak probírá konkrétní téma, případně se schůze může konat v souvislosti s určitou konkrétní událostí. 

Pořad jednání zasedání Komise

Pořady jednání jednotlivých zasedání Komise stanoví předseda Komise. Mají přímou souvislost s ročním pracovním programem Komise. Jednotlivé body jednání představuje vždy ten člen Komise, který za danou oblast odpovídá. O dané věci potom společně rozhodnou všichni přítomní členové Komise.

Pořady jednání zasedání Komise
Body programu budoucích zasedání Komise

Kolektivní rozhodování

Komise funguje na principu kolegiality. Rozhodnutí jsou přijímána společně sborem komisařů, který za přijatá rozhodnutí odpovídá Evropskému parlamentu. Hlas každého z 27 členů Komise má při rozhodování stejnou váhu. Za dané rozhodnutí pak komisaři také sdílejí stejnou míru odpovědnosti.

Zásada kolegiality je zárukou:

  • kvality rozhodnutí, jelikož se ke každému návrhu musí vyjádřit všichni komisaři
  • institucionální nezávislosti, jelikož se rozhodnutí přijímají bez stranického nátlaku
  • sdílení politické odpovědnosti všech komisařů i v případě, že se rozhodnutí přijímají na základě rozhodnutí většiny

Sbor komisařů může přijímat rozhodnutí také hlasováním. V takovém případě je nutné, aby se pro dané rozhodnutí vyslovila většina členů Komise (tj. 14 z 27). Pak je rozhodnutí přijato. Každý člen Komise disponuje jedním hlasem a může hlasovat pouze osobně.

Účast na zasedáních

Členové Komise mají povinnost se účastnit všech zasedání sboru. Pokud se z nějakého důvodu dostaví se zpožděním, musí o tom předsedu Komise zavčas informovat. Jakákoli nepřítomnost na zasedání sboru je akceptována pouze za výjimečných okolností a musí být náležitě ospravedlněna. 

Zprávy z týdenních zasedání

Písemné zprávy z jednotlivých zasedání Komise jsou zveřejňovány online. 

Zprávy z týdenních zasedání

Iniciativy Komise

Komise má právo podávat návrhy v legislativní oblasti. Jakmile sbor Komisařů přijme v otázce legislativního návrhu společné rozhodnutí, pokračuje návrh do další fáze legislativního procesu. Ve většině případů se dostává do Evropského parlamentu, který ho posoudí a případně schválí (v rámci řádného legislativního postupu neboli spolurozhodování).

V této fázi se mohou k legislativnímu návrhu vyjádřit vnitrostátní parlamenty členských zemí EU, které mají rovněž potvrdit, že je účinnější řešit danou otázky na úrovni EU než na regionální nebo místní úrovni.