Skip to main content

Vastus

Isikuandmeid tuleks töödelda vaid juhul, kui töötlemist ei ole mõistlikult võimalik teostada muude vahendite abil. Võimaluse korral on eelistatav kasutada anonüümseid andmeid. Kui isikuandmeid on vaja, peaksid need olema asjakohased, piisavad ja piirduma sellega, mis on eesmärgiks vajalik („võimalikult väheste andmete kogumine“). Teie ettevõte või organisatsioon peab vastutava töötlejana hindama, kui palju on andmeid vaja, ja tagama, et ei kogutaks muid kui asjakohaseid andmeid.

Näide

Te osutate üksikisikutele auto ühiskasutuse teenust. Te vajate selle teenuse jaoks oma klientide nimesid, aadresse ja krediitkaardi numbreid ning võib-olla ka teavet võimaliku puude kohta (st terviseandmeid), kuid mitte rassilise päritolu kohta.

Viited

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.