Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Отговор

Личните данни трябва да се обработват само когато не е разумно да се извърши обработването им по друг начин. Когато е възможно, предпочита се да се използват анонимни данни. Когато са необходими лични данни, те трябва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“). Отговорността на Вашето дружество/организация като администратор е да се прецени колко данни са необходими и да гарантирате, че не се събират неподходящи данни.

Пример

Вашето дружество/организация предлага услуги за споделяне на автомобили за физически лица. За тези услуги може да поискате името, адреса и номера на кредитната карта на клиентите и евентуално дори информация за това дали лицето има увреждане (т.е. данни за здравословното състояние), но не и за техния расов произход.

Позовавания

Example

Your company/organisation  offers car-sharing services to individuals. For those services it may require the name, address and credit card number of customers and potentially even information on whether the person has a disability (so health data), but not their racial origin.