Skip to main content

Ako treba vybavovať žiadosti jednotlivcov, ktorí si uplatňujú práva týkajúce sa ochrany údajov?

Odpoveď

Jednotlivci sa môžu obrátiť na vašu spoločnosť/organizáciu, aby si uplatnili svoje práva podľa GDPR (právo na prístup, opravu, vymazanie, prenosnosť atď.). Keď sa osobné údaje spracúvajú elektronicky, vaša spoločnosť/organizácia by mala poskytnúť prostriedky na podávanie elektronických žiadostí. Vaša spoločnosť/organizácia musí odpovedať na ich žiadosti bez zbytočného odkladu a v zásade do jedného mesiaca od podania žiadosti.

Môže si od nich vypýtať doplňujúce informácie na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Ak vaša spoločnosť/organizácia zamietne žiadosť, musí potom danú osobu informovať o dôvodoch zamietnutia a o jej práve predložiť sťažnosť na úrade na ochranu údajov a vyhľadať právnu nápravu.

Vybavovanie žiadostí jednotlivcov by sa malo vykonávať bezplatne. Keď sú žiadosti očividne nepodložené alebo prehnané, najmä v dôsledku ich opakovania, môžete účtovať rozumný poplatok alebo odmietnuť konať.

Príklad

Osoba, ktorá dostala prístup k svojim osobným údajom pred mesiacom, znova predloží rovnakú žiadosť o prístup k rovnakým osobným údajom. Môžete zvážiť, či ju informujete o zamietnutí žiadosti alebo si vyžiadate rozumný poplatok.

Odkazy

Example

A person who accessed all his personal data the month before, lodges again the same request for access to the same personal data. You may consider either informing them that you reject their request or requesting a reasonable fee.