Skip to main content

Odpowiedź

Osoby fizyczne mogą się kontaktować z Twoją firmą/organizacją, wykonując swoje prawa wynikające z RODO (prawa dostępu, sprostowania, usuwania, przenoszenia itd.). Gdy dane osobowe przetwarzane są za pomocą narzędzi elektronicznych, Twoja firma/organizacja powinna zapewnić środki do występowania z żądaniami w formie elektronicznej. Twoja firma/organizacja musi udzielić odpowiedzi na takie żądania bez zbędnej zwłoki, a zasadniczo w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania.

Aby potwierdzić tożsamość osoby występującej z żądaniem, możesz poprosić ją o podanie dodatkowych informacji.

Jeśli Twoja firma/organizacja odrzuci żądanie, musi poinformować zainteresowaną osobę o powodach swojej decyzji, a także o przysługującym jej prawie do wniesienia skargi do organu ochrony danych i prawie do środka ochrony prawnej przed sądem.

Rozpatrywanie żądań osób fizycznych powinno być bezpłatne. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możesz pobrać rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań.

Przykład

Osoba, która uzyskała dostęp do wszystkich swoich danych osobowych w ubiegłym miesiącu, występuje z tym samym żądaniem o udostępnienie tych samych danych osobowych. Możesz rozważyć dwie opcje: albo poinformować tę osobę o odrzuceniu jej żądania, albo zażądać rozsądnej opłaty.

Odnośniki

Example

A person who accessed all his personal data the month before, lodges again the same request for access to the same personal data. You may consider either informing them that you reject their request or requesting a reasonable fee.