Skip to main content

Instrumentet för tekniskt stöd

Om instrumentet

Instrumentet för tekniskt stöd är EU:s program för att ge EU-länderna skräddarsydd teknisk sakkunskap när de utformar och genomför reformer. Stödet är efterfrågestyrt och kräver ingen medfinansiering från länderna. Det är en viktig grundpelare i EU:s initiativ för att hjälpa medlemsländerna att mildra coronakrisens ekonomiska och sociala konsekvenser.

Smarta, hållbara och socialt ansvarsfulla reformer bidrar till att öka ekonomins och samhällets resiliens. Instrumentet erbjuder EU-länderna unik hjälp med att hantera reformutmaningarna. Stödet omfattar bland annat strategisk och juridisk rådgivning, studier, utbildning och expertbesök på platsen. Stödet kan ges i alla faser av reformprocessen, från förberedelser och utformning till utveckling och genomförande.

Länderna kan få tekniskt stöd inom många olika politikområden, bland annat klimatåtgärder, digital omställning och hälso- och sjukvård. Länderna kan också be om hjälp med att utarbeta, ändra, genomföra och se över sina återhämtnings- och resiliensplaner enligt faciliteten för återhämtning och resiliens.

Genom att hjälpa länderna att lösa sina reformproblem på plats bidrar instrumentet till att de kan återhämta sig från coronakrisens sociala och ekonomiska effekter, höja kvaliteten på offentlig service och skapa en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Instrumentet för tekniskt stöd är efterföljaren till stödprogrammet för strukturreformer (2017–2020) och bygger på erfarenheterna av att bygga upp kapacitet i EU-länderna. Instrumentet samordnas av EU-kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer Structural Reform Support (GD Reform).

Instrumentets stöd till reformer

 • börjar med att ett EU-land begär hjälp

 • skräddarsys efter landets behov

 • kombinerar unik sakkunskap från kommissionen, EU-ländernas nationella förvaltningar, internationella organisationer och den privata sektorn

 • stärker landets kapacitet att genomföra reformerna

 • kräver ingen medfinansiering.

Budget

864 miljoner euro för perioden 2021–2027 (i löpande priser)

Typ av stöd

EU-länderna kan ansöka om tekniskt stöd från instrumentet för att

 • genomföra resiliensstärkande reformer med koppling till EU:s ekonomiska styrning, t.ex. reformer som följer av landsspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen och av EU-lagstiftningen.
 • utarbeta, ändra, genomföra och se över sina återhämtnings- och resiliensplaner enligt faciliteten för återhämtning och resiliens.
 • genomföra makroekonomiska anpassningsprogram
 • genomföra reformer på eget initiativ.

Hur fungerar det?

Ett EU-land som vill få tekniskt stöd lämnar in en ansökan till kommissionen via en nationell samordningsmyndighet. Ansökan måste lämnas in senast den 31 oktober varje år.

Kommissionen bedömer ansökningarna och för en dialog med de nationella samordningsmyndigheterna för att undersöka vilka särskilda behov landet har och vilka alternativ som finns för att stödja utformningen och genomförandet av reformerna.

Stödet tillhandahålls antingen av kommissionens egna experter eller så tar man hjälp utifrån och anlitar

 • experter från EU-ländernas nationella förvaltningar (Taiex)
 • internationella organisationer
 • privata företag och konsulter
 • enskilda experter från den privata sektorn.

Taiex-TSI Peer 2 Peer är ett verktyg som GD Reform sköter tillsammans med generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar (GD Near) för att genomföra delar av instrumentet. Med hjälp av Taiex kan experter från nationella myndigheter utbyta erfarenheter vid expert- och studiebesök och workshoppar. Taiex kan bara användas för instrumentets projekt.

Reformområden

Instrumentet ger EU-länderna tekniskt stöd inom många olika politikområden. Exempel:

 • Den gröna omställningen (inklusive klimatåtgärder, cirkulär ekonomi och energiomställning)
 • Hälso- och sjukvård och långvarig vård och omsorg
 • Kompetensutveckling och utbildning
 • Styrning och offentlig förvaltning
 • Konkurrenskraft
 • Finanssektorn och tillgång till finansiering
 • Skatter och förvaltning av offentliga finanser
 • Arbetsmarknad och social trygghet

Projekt i fokus

Med jämna mellanrum väljer vi ut ett projekt för att uppmärksamma det särskilt. Projekten kommer från olika politikområden och länder och väljs ut för att de genomförs effektivt, har gett lovande resultat och kan kopieras av andra EU-länder. På så sätt försöker vi uppmuntra bästa praxis.

Den här gången lyfter vi fram ett aktuellt projekt där kommissionen har hjälpt den belgiska regionen Flanderns investerings- och handelsbyrå (FIT) att införa AI och använda sig av modern teknik i sin verksamhet, modernisera sin service till företagen och effektivisera sin verksamhet med hjälp av modern teknik. Som ett resultat av projektet har byrån börjat tillämpa våra rekommendationer på ett ambitiöst sätt. Digitaliseringens ökade betydelse för återhämtningen gör det här projektet till ett exempel som kan inspirera andra EU-länder.

Ta reda på mer om projektet i videoklippet nedan.

Läs mer

Exempel på projekt

Hittills har vi gett stöd till över 1 000 reformprojekt i 27 medlemsländer som bland annat har gått ut på att

 • stärka den offentliga förvaltningens kapacitet och effektivitet
 • modernisera förvaltningen av de offentliga finanserna
 • reformera skatteförvaltningen
 • utveckla den digitala ekonomin
 • uppfylla klimat- och energimål
 • öka de utländska direktinvesteringarna
 • reformera utbildningssystemen
 • förbättra finansieringsmöjligheter enligt initiativet för kapitalmarknadsunionen
 • effektivisera hanteringen av nödlidande lån.

Examples of reform support

Kontakt

Kontaktpunkt för EU-länderna

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Frågor om instrumentet

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Organ som förvaltar EU-medel under indirekt förvaltning

2020

2019

2018

2017

2016

Documents

Documents

25 SEPTEMBER 2017
DG REFORM brochure - General
English
(1.73 MB - PDF)
Ladda ner

26 AUGUSTI 2020
DG REFORM brochure - Technical support for implementing the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Ladda ner

23 JULI 2020
DG REFORM brochure - Governance and public administration
English
(1.38 MB - PDF)
Ladda ner

23 JULI 2020
DG REFORM brochure - Growth and business environment
English
(2.03 MB - PDF)
Ladda ner

23 JULI 2020
DG REFORM brochure - Labour market, education, health and social services
English
(1.86 MB - PDF)
Ladda ner

23 JULI 2020
DG REFORM brochure - Revenue administration and public financial management
English
(2.31 MB - PDF)
Ladda ner

23 JULI 2020
DG REFORM brochure - Financial sector and access to finance
English
(1.9 MB - PDF)
Ladda ner