Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Λίγα λόγια για το TSI

Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ που παρέχει εξατομικευμένη τεχνική εμπειρογνωσία στα κράτη μέλη της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.Η υποστήριξη έχει ως γνώμονα τη ζήτηση και δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Αποτελεί σημαντικό πυλώνα της πρωτοβουλίας της ΕΕ για παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι έξυπνες, βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Το TSI προσφέρει στα κράτη μέλη μια μοναδική υπηρεσία για να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις. Η υποστήριξη μπορεί να λάβει, για παράδειγμα, τη μορφή στρατηγικών και νομικών συμβουλών, μελετών, επιμόρφωσης και επιτόπιων επισκέψεων εμπειρογνωμόνων. Μπορεί να καλύπτει οποιαδήποτε φάση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, από την προετοιμασία και τον σχεδιασμό μέχρι την ανάπτυξη και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δράση για το κλίμα, την ψηφιακή μετάβαση και την υγεία. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν υποστήριξη για την κατάρτιση, την τροποποίηση, την υλοποίηση και την αναθεώρηση των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρέχοντας επιτόπια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των μεταρρυθμιστικών προκλήσεων, το TSI βοηθά τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, να βελτιώσουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και να ενισχύσουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Το TSI, το οποίο διαδέχθηκε το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (2017-2020), βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα κράτη μέλη. Η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Structural Reform Support (ΓΔ REFORM) διαχειρίζεται το TSI.

Η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων από το TSI

 • αρχίζει με την υποβολή αίτησης για υποστήριξη από ένα κράτος μέλος της ΕΕ

 • είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας

 • παρέχει έναν μοναδικό συνδυασμό εμπειρογνωσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και/ή τον ιδιωτικό τομέα

 • ενισχύει τις ικανότητες ενός κράτους μέλους της ΕΕ να υλοποιεί μεταρρυθμίσεις

 • δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση

Προϋπολογισμός

864 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 (σε τρέχουσες τιμές)

Είδη στήριξης

Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να ζητούν τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του TSI προκειμένου:

 • να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, όπως μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και δυνάμει της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ
 • να καταρτίζουν, να τροποποιούν, να υλοποιούν και να αναθεωρούν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • να εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής προσαρμογής
 • να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις που αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία

Πώς λειτουργεί;

Ένα κράτος μέλος της ΕΕ που επιθυμεί να λάβει τεχνική υποστήριξη υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, μέσω της εθνικής συντονιστικής αρχής. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που λαμβάνονται και αρχίζει διάλογο με τις εθνικές αρχές συντονισμού για να εκτιμήσει τις ειδικές ανάγκες της χώρας και τις εναλλακτικές επιλογές για τον σχεδιασμό της υποστήριξης και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται απευθείας μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής ή από κοινού με άλλους παρόχους τεχνικής υποστήριξης, όπως

 • εμπειρογνώμονες από τις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ (TAIEX)
 • διεθνείς οργανισμούς
 • ιδιωτικές εταιρείες και εταιρείες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • μεμονωμένους εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα

Το TAIEX-TSI Peer 2 Peer είναι ένα μέσο του οποίου η διαχείριση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (ΓΔ NEAR) με σκοπό την υλοποίηση μέρους του TSI της ΓΔ REFORM. Το μέσο αυτό παρέχει στους εμπειρογνώμονες των εθνικών διοικήσεων τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρογνωσία μέσω αποστολών εμπειρογνωμόνων, ενημερωτικών επισκέψεων και εργαστηρίων. Το μέσο είναι διαθέσιμο μόνο για έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του TSI.

Τομείς μεταρρυθμίσεων που καλύπτονται

Το TSI παρέχει τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής. Μεταξύ των τομέων αυτών περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Πράσινη μετάβαση (συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα, της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης)
 • Υγεία και μακροχρόνια φροντίδα
 • Δεξιότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας και πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • Φορολογική διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών
 • Αγορά εργασίας και κοινωνική προστασία

Έργα στο προσκήνιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει τακτικά ένα έργο ως «έργο στο προσκήνιο». Τα προβαλλόμενα έργα, που προέρχονται από ποικίλους τομείς πολιτικής και από διαφορετικές χώρες, επιλέγονται με βάση την αποτελεσματική εφαρμογή τους, τα υποσχόμενα αποτελέσματά τους σε συγκεκριμένο τόπο, καθώς και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε όλη την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές.

Αυτή τη φορά, προβάλλουμε ένα πρόσφατο έργο στο πλαίσιο του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τον Οργανισμό Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάνδρας (FIT) να ετοιμαστεί κατάλληλα για να υποδεχθεί την τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος ήταν να εξοικειωθεί ο οργανισμός με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Ως αποτέλεσμα του έργου, ο FIT άρχισε να υλοποιεί τις συστάσεις με φιλόδοξο τρόπο. Δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάκαμψη, το έργο αυτό αποτελεί παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δείτε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο.

Το ειδικό ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Παραδείγματα έργων

Μέχρι στιγμής, έχουν στηριχθεί περισσότερα από 1000 μεταρρυθμιστικά έργα σε 27 κράτη μέλη. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων
 • εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών
 • μεταρρύθμιση των φορολογικών διοικήσεων
 • ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας
 • επίτευξη κλιματικών και ενεργειακών στόχων
 • προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων
 • μεταρρύθμιση εκπαιδευτικών συστημάτων
 • βελτίωση των ευκαιριών χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών
 • βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διεκπεραίωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Examples of reform support

Επικοινωνία

Κύριο σημείο επικοινωνίας για τις χώρες της ΕΕ:

Judit [dot] ROZSAatec [dot] europa [dot] eu (Judit[dot]ROZSA[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Περισσότερα σχετικά με το TSI:

Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: REFORM-TSIatec [dot] europa [dot] eu (REFORM-TSI[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Φορείς υλοποίησης της βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης:

2020

2019

2018

2017

2016

Documents

Documents

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2017
DG REFORM brochure - General
English
(1.73 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

26 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2020
DG REFORM brochure - Technical support for implementing the European Green Deal
English
(3.02 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

23 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
DG REFORM brochure - Governance and public administration
English
(1.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

23 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
DG REFORM brochure - Growth and business environment
English
(2.03 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

23 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
DG REFORM brochure - Labour market, education, health and social services
English
(1.86 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

23 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
DG REFORM brochure - Revenue administration and public financial management
English
(2.31 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

23 ΙΟΥΛΊΟΥ 2020
DG REFORM brochure - Financial sector and access to finance
English
(1.9 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση