Skip to main content

Verejné súťaže – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Vyhľadávanie otvorených, ukončených výziev na predkladanie ponúk v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a oznámení o ich výsledkoch

Výzvy na predkladanie ponúk

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prostredníctvom verejných zákaziek zabezpečuje nákup služieb, ako sú štúdie, technická pomoc a odborná príprava, poradenstvo, organizovanie konferencií, prezentačné služby. Poskytovatelia sa vyberajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

Otvorené verejné súťaže

Vyhľadať na portáli eTendering všetky otvorené výzvy na predkladanie ponúk Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Predbežné oznámenie

Zmluva o vytváraní sietí, ktorými sa podporuje spoločná poľnohospodárska politika

Zákazky s nízkou hodnotou

13 FEBRUÁR 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts above €15000
English
(34.57 KB - PDF)
Stiahnuť
29 APRÍL 2020
2020: Ex-ante publicity for low-value contracts between €15 000 and €139 000
English
(422.68 KB - PDF)
Stiahnuť

Ukončené verejné súťaže

Vyhľadať na portáli eTendering ukončené výzvy na predkladanie ponúk Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka z roku 2016

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

2020

22869-2020 – Hodnotenie práv duševného vlastníctva prostredníctvom systémov zemepisných označení EÚ CHOP/CHZO/ZO

22870-2020 – Vplyv dovozu na agropotravinový hodnotový reťazec EÚ

22872-2020 – Prípravná akcia – malé vidiecke oblasti v 21. storočí

2019

432537-2019 – Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa

2018

024621-2018 – Belgicko – Brusel: Rámcová zmluva týkajúca sa štúdií hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré prispievajú k všeobecným cieľom vyváženého územného rozvoja

024623-2018 – Belgicko – Brusel: Pilotný projekt: analýza najlepších spôsobov, akými sa organizácie výrobcov môžu vytvárať, vykonávať svoje činnosti a získavať podporu

024624-2018 – Belgicko – Brusel: Pilotný projekt: inteligentné ekosociálne obce

024625-2018 – Belgicko – Brusel: Štúdia hodnotenia nástrojov uplatniteľných na štátnu pomoc v poľnohospodárskom a lesníckom odvetví a vo vidieckych oblastiach

024627-2018 – Belgicko – Brusel: Analýza administratívnej záťaže vyplývajúcej zo spoločnej poľnohospodárskej politiky

024628-2018 – Belgicko – Brusel: Štúdia o pokroku vykonávania stratégie EÚ pre lesy

024629-2018 – Belgicko – Brusel: Pilotný projekt: zlepšovanie kritérií a stratégií predchádzania krízam a krízového riadenia v odvetví poľnohospodárstva

024631-2018 – Belgicko – Brusel: Pilotný projekt: reštrukturalizácia reťazca chovu včiel medonosných a program šľachtenia a selekcie zameraný na odolnosť voči klieštikovi Varroa