Skip to main content

Výbory a poradné rady

Výbory a expertné skupiny poskytujú Európskej komisii poradenstvo a odborné poznatky o otázkach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, dobrých životných podmienok zvierat, bezpečnosti potravín a rybolovu.