Skip to main content

Hvorfor har vi brug for chartret?

Chartret om grundlæggende rettigheder, hvad det dækker og dets relation til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Baggrund

Alle enkeltpersoners rettigheder i EU er blevet fastlagt på forskellige tidspunkter, på forskellige måder og i forskellige former.

Derfor besluttede EU at inkludere dem alle i et enkelt dokument, som er blevet opdateret i lyset af ændringer i samfundet, sociale fremskridt og den videnskabelige og teknologiske udvikling. 

Chartret om grundlæggende rettigheder samler alle de personlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder samt borgerrettigheder, som borgerne i EU nyder godt af, i en enkelt tekst.

Den dækker

 • alle de rettigheder, der er fastslået i EU-Domstolens retspraksis

 • de rettigheder og friheder, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention

 • andre rettigheder og principper, der følger af EU-landenes fælles forfatningsmæssige traditioner og andre internationale instrumenter

 

Hvad dækker det

Chartret indeholder rettigheder og friheder under seks overskrifter

 • værdighed
 • friheder
 • ligestilling
 • solidaritet
 • borgernes rettigheder
 • retssystemet

Chartret blev med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 juridisk bindende for EU.

For at afspejle det moderne samfund omfatter chartret en "tredje generation" af grundlæggende rettigheder, såsom:

 • databeskyttelse
 • garantier vedrørende bioetik
 • gennemsigtig forvaltning

Børns rettigheder

Fremme og beskyttelse af børns rettigheder er to af EU's primære mål, som der lægges større vægt på efter vedtagelsen af Lissabontraktaten.

Ved at værne om barnets rettigheder:

 • anerkendes det i chartret, at EU-politikker, der direkte eller indirekte berører børn, skal udformes, gennemføres og overvåges under hensyntagen til princippet om barnets tarv

 • garanterer chartret retten til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for børns trivsel

 • anerkendes i chartret behovet for at beskytte børn mod misbrug, forsømmelse, krænkelse af deres rettigheder og situationer, hvor deres trivsel er truet

I overensstemmelse med gennemførelsen af chartret fremmer Europa-Kommissionen bekæmpelsen af racisme og fremmedhad, homofobi og beskyttelse af personer, der tilhører mindretal.

Menneskerettighedskonventionen

Chartret er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention. Når chartret indeholder rettigheder, der følger af denne konvention, har de samme betydning og omfang.

Chartret styrker beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder ved at gøre disse rettigheder mere synlige og eksplicitte for borgerne.

I 2010 vedtog Kommissionen en strategi for at overvåge og sikre en effektiv overholdelse og håndhævelse af rettighederne og frihederne i chartret.

What it covers

The Charter contains rights and freedoms under six titles:

 • dignity
 • freedoms
 • equality
 • solidarity
 • citizens' rights
 • justice

The Charter has become legally binding on the EU with the entry into force of the Treaty of Lisbon, in December 2009.

To reflect modern society, the Charter includes 'third generation' fundamental rights, such as:

 • data protection
 • guarantees on bioethics
 • transparent administration

Rights of the child

The promotion and protection of the rights of the child are two key objectives of the EU on which the Treaty of Lisbon has put further emphasis.

By enshrining the rights of the child, the Charter:

 • recognises that EU policies which directly or indirectly affect children must be designed, implemented and monitored taking into account the principle of the best interests of the child

 • guarantees the right to such protection and care as is necessary for the well-being of children

 • recognises the need to protect children from abuse, neglect and violations of their rights, and situations which endanger their well-being

In line with the implementation of the Charter, the European Commission is promoting the fight against racism and xenophobia, homophobia and the protection of persons belonging to minorities.

Convention on human rights

The Charter is consistent with the European convention on human rights. When the Charter contains rights that stem from this convention, their meaning and scope are the same

The Charter strengthens the protection of fundamental rights by making those rights more visible and more explicit for citizens.

In 2010, the European Commission adopted a strategy to monitor and ensure the effective implementation of the rights and freedoms in the Charter.