Skip to main content

Miks me vajame põhiõiguste hartat?

Põhiõiguste harta, selle hõlmatavad teemad ja seos Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Taust

Üksikisikute õigused ELis on kehtestatud eri aegadel, eri viisidel ja eri vormides.

EL on otsustanud lisada need kõik ühte dokumenti, mida on ühiskonnas toimunud muutuste, sotsiaalse progressi ning teaduse ja tehnika arengu valgel uuendatud. 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartasse on koondatud kokku ELis elavate inimeste kõik isiku-, kodaniku-, poliitilised, majandus- ja sotsiaalsed õigused.

Selle allikateks on:

 • kõik Euroopa Kohtu praktikas ilmnenud õigused

 • Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigused ja vabadused

 • muud õigused ja põhimõtted, mis tulenevad ELi riikide ühistest põhiseaduslikest tavadest ja muudest rahvusvahelistest õigusaktidest

 

Mida see hõlmab?

Põhiõiguste harta õigused ja vabadused on rühmitatud kuude jaotisesse:

 • väärikus
 • vabadused
 • võrdsus
 • solidaarsus
 • kodanike õigused
 • õigusemõistmine

Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aasta detsembris muutus harta ELi jaoks õiguslikult siduvaks.

Et pidada sammu ühiskonna arenguga, hõlmab harta ka nn kolmanda põlvkonna põhiõigusi, nagu:

 • andmekaitse
 • tagatised bioeetika vallas
 • halduse läbipaistvus

Lapse õigused

Lapse õiguste edendamine ja kaitse on kaks olulist ELi eesmärki, mille tähtsus on Lissaboni lepinguga veelgi kasvanud.

Lapse õiguste kohta on hartas sätestatud järgmist:

 • otseselt või kaudselt lapsi mõjutavate ELi poliitikameetmete kavandamisel, rakendamisel ja seirel tuleb esikohale seada lapse huvid

 • lastele on tagatud õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele

 • lapsi on vaja kaitsta väärkohtlemise, hooletussejätmise ja nende õiguste rikkumiste eest, samuti olukordade eest, mis seavad ohtu nende heaolu

Kooskõlas harta sätetega edendab komisjon võitlust rassismi, ksenofoobia ja homofoobia vastu ning vähemuste hulka kuuluvate isikute kaitset.

Inimõiguste konventsioon

Harta on kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Nende hartas sätestatud õiguste puhul, mis tulenevad nimetatud konventsioonist, on tähendus ja ulatus sama.

Harta tugevdab põhiõiguste kaitset, muutes õigused kodanikele nähtavamaks ja mõistetavamaks.

Euroopa Komisjon võttis 2010. aastal vastu strateegia hartas sätestatud õiguste ja vabaduste tõhusa rakendamise seireks ja tagamiseks.

What it covers

The Charter contains rights and freedoms under six titles:

 • dignity
 • freedoms
 • equality
 • solidarity
 • citizens' rights
 • justice

The Charter has become legally binding on the EU with the entry into force of the Treaty of Lisbon, in December 2009.

To reflect modern society, the Charter includes 'third generation' fundamental rights, such as:

 • data protection
 • guarantees on bioethics
 • transparent administration

Rights of the child

The promotion and protection of the rights of the child are two key objectives of the EU on which the Treaty of Lisbon has put further emphasis.

By enshrining the rights of the child, the Charter:

 • recognises that EU policies which directly or indirectly affect children must be designed, implemented and monitored taking into account the principle of the best interests of the child

 • guarantees the right to such protection and care as is necessary for the well-being of children

 • recognises the need to protect children from abuse, neglect and violations of their rights, and situations which endanger their well-being

In line with the implementation of the Charter, the European Commission is promoting the fight against racism and xenophobia, homophobia and the protection of persons belonging to minorities.

Convention on human rights

The Charter is consistent with the European convention on human rights. When the Charter contains rights that stem from this convention, their meaning and scope are the same

The Charter strengthens the protection of fundamental rights by making those rights more visible and more explicit for citizens.

In 2010, the European Commission adopted a strategy to monitor and ensure the effective implementation of the rights and freedoms in the Charter.