Skip to main content
TarnybaFPI

Užsienio politikos priemonės

Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI) atsakinga už ES užsienio politikos finansinius ir veiklos aspektus. Ji padeda šalims įveikti krizes, palaikyti taiką, saugumą ir teisėtvarką. FPI taip pat kovoja su prekyba konfliktiniais deimantais bei kankinimui naudojamomis prekėmis.

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Atsakomybės sritys

Užsienio politikos priemonių tarnybos užduotys:

  • pirmai reaguoti į užsienio politikos poreikius ir galimybes;
  • padėti šalims įveikti krizes, palaikyti taiką ir saugumą;
  • stebėti rinkimus, remti demokratiją, žmogaus orumą ir teisinę valstybę visame pasaulyje;
  • kurti aljansus ir siekti, kad didėtų ES įtaka pasaulyje;
  • užkirsti kelią prekybai konfliktiniais deimantais ir prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti arba kankinimui;
  • reaguoti į grėsmes tarptautiniam saugumui naudojant Europos taikos priemonę.

Uždaviniai

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Valdymo planas – numatomi padalinio rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

 

Vadovybė ir organizacinė struktūra

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Užsienio politikos priemonių tarnyba
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos operatorius)
Pašto adresas
Service for Foreign Policy Instruments, European Commission, 1049 Brussels, Belgija