Skip to main content
An tseirbhísIBE

Ionstraimí Beartais Eachtraigh

Tá gnéithe airgeadais agus oibriúcháin bheartas eachtrach an Aontais faoi chúram IBE. Cuidíonn sé le tíortha géarchéimeanna a láimhseáil agus síocháin, slándáil agus riail agus reacht a chaomhnú. Troideann IBE freisin in aghaidh na trádála i ndiamaint choinbhleachta agus in ábhair a bhfuil baint acu leis an gcéasadh.

An scéala is déanaí

Nuacht ón Ard-Stiúrthóireacht seo

Freagrachtaí

Is é an ról atá ag an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh:

  • gníomhú mar chéad fhreagróir i dtaca le riachtanais agus deiseanna beartais eachtraigh
  • cuidiú le tíortha géarchéimeanna a láimhseáil agus an tsíocháin agus an tslándáil a chaomhnú
  • faireachán a dhéanamh ar thoghcháin, tacú leis an daonlathas, le dínit an duine agus leis an smacht reachta ar fud an domhain
  • comhghuaillíochtaí a thógáil agus tionchar an Aontais sa domhan a threisiú
  • an trádáil a chosc i ndiamaint choinbhleachta agus in earraí a d’fhéadfaí a úsáid ar mhaithe le pionós an bháis nó céasadh
  • aghaidh a thabhairt ar bhagairtí ar an tslándáil idirnáisiúnta tríd an tSaoráid Eorpach Síochána

Ráiteas misin

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, gníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – an méid atá bainte amach ag an roinn agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe

 

Ceannaireacht agus eagrúchán

Teagmháil

Ainm
An tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh
Uimhir ghutháin
+32 2 299 11 11 (Lasc-chlár an Choimisiúin)
Seoladh poist
An tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh, An Coimisiún Eorpach, 1049 An Bhruiséil, An Bheilg