Skip to main content

Vykonávanie dohody o vystúpení si vyžaduje opatrenia na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov.

Kvalita každej dohody závisí od jej účinného vykonávania. Vykonávanie dohody o vystúpení zahŕňa prijatie právnych aktov Európskou úniou, jej členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom, ako aj vykonávanie prijatím politík a opatrení súvisiacich s vystúpením Spojeného kráľovstva. Patrí sem aj povinnosť monitorovať vykonávanie oboma zmluvnými stranami a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel.

Niektoré oblasti si budú od 1. januára 2021 vyžadovať veľké úsilie, konkrétne

  • pokračovanie činnosti spoločného výboru s cieľom dohliadať na vykonávanie dohody o vystúpení. Tomuto výboru majú spolupredsedať zástupcovia EÚ a Spojeného kráľovstva a aj jeho členmi majú byť zástupcovia oboch strán;
  • vykonávanie protokolu o Írsku/Severnom Írsku, čo si vyžaduje bezprecedentné opatrenia vo viacerých oblastiach, najmä v súvislosti s colnými a veterinárnymi a fytosanitárnymi opatreniami;
  • vykonávanie ustanovení o právach občanov, čo si vyžaduje aj dôkladné monitorovanie Európskou komisiou;
  • realizácia finančného vyrovnania, čím sa zabezpečí, že Spojené kráľovstvo a EÚ splnia všetky finančné záväzky prijaté v čase, keď bolo Spojené kráľovstvo členom Európskej únie.