Skip to main content

ES finansējuma programmas

Saraksts, kurā apkopotas daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam ietvaros īstenotās finansēšanas programmas dalījumā pa kategorijām un kopām.

No ES budžeta un atveseļošanas instrumenta “NextGenerationEU” finansētās ES programmas un fondi

Zemāk redzamajā sarakstā sniegts pārskats par finansēšanas iespējām, ko nodrošina daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un instruments “NextGenerationEU”. Pārskatā ir norādītas finansējuma kategorijas, kopas un attiecīgās programmas vai fondi (vairumu no programmām, ko īsteno, piemērojot dalītas pārvaldības principu, dēvē par fondiem).

Visa papildu informācija, tai skaitā saites uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, tiks publicēta attiecīgās programmas lapā.

Ir pieejama arī jauna brošūra par DFS 2021.–2027. gadam un “NextGenerationEU”.

1. kategorija: Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija

Pētniecība un inovācija

Horizon Europe

Scientific, technological, economic, environmental and societal impact; support to all forms of research and innovation.

ITER

Ambitious international project to build the world’s biggest fusion machine, advance fusion energy technology for a greener and more sustainable energy mix

Eiropas stratēģiskās investīcijas

InvestEU

Providing the EU with crucial long-term funding, crowding in private investment, supporting the recovery and a greener, more digital and resilient Europe.

Digital Europe Programme

The Digital Europe Programme is the first EU programme that aims to accelerate the recovery and drive the digital transformation of Europe.

Vienotais tirgus

Single Market Programme

Empowering and protecting consumers; ensuring food safety, enabling EU small and medium-sized enterprises to thrive.

EU Anti-Fraud Programme

Protection of the EU’s financial interests; specialised equipment, knowledge and training.

Kosmoss

European Space Programme

EU space policy; satellite technology and innovation; data, navigation, and communication services; fighting climate change; disaster response.

2. kategorija: Kohēzija un vērtības

Reģionālā attīstība un kohēzija

Cohesion Fund (CF)

The Cohesion Fund aims to reduce economic and social disparities and to promote sustainable development.

REACT-EU

Additional funding for the existing 2014–2020 cohesion programmes under ERDF, ESF and FEAD.

Atveseļošana un noturība

Recovery and Resilience Facility

The Recovery and Resilience Facility is the key instrument of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.

EU4Health

Investing in resilient, equitable and modern health systems, improving the health of EU citizens and protecting people from cross-border health threats.

Ieguldījums cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās

European Social Fund+

The European Social Fund+ (ESF+) is the EU’s main instrument for investing in people with the aim of building a more social and inclusive Europe.

Erasmus+

Support the educational, professional and personal development of people in education, training, youth and sport.

European Solidarity Corps

For young people wishing to volunteer to help the disadvantaged, provide humanitarian aid, contribute to health and environmental action

Creative Europe

Creative Europe is the European Commission's programme for providing support to the culture and audiovisual sectors.

3. kategorija: Dabas resursi un vide

Lauksaimniecība un jūrlietu politika

Rīcība vides un klimata jomā

Just Transition Fund

Supporting the transition towards climate neutrality by alleviating its socio-economic impact in the regions most affected.

4. kategorija: Migrācija un robežu pārvaldība

Migrācija

Robežu pārvaldība

Integrated Border Management Fund

Border Management; EU Common Visa Policy; European Border and Coast Guard, Custom Control Equipment at Customs Border points and Customs laboratories.

5. kategorija: Drošība un aizsardzība

Drošība

Internal Security Fund

Security of the Union; Tackling radicalisation, terrorism, cybercrime, organised crime; Protecting victims of crime.

Aizsardzība

European Defence Fund

The European Defence Fund is the Commission's key initiative to support, with the EU budget, collaborative research and development of defence capabilities

6. kategorija: Kaimiņattiecības un pasaule

Ārējā darbība

Humanitarian Aid

Whenever there is a disaster or humanitarian emergency, the EU provides assistance for the affected countries and populations.

Overseas Countries and Territories

Promoting economic and social development of the Overseas Countries and Territories, increasig their resilience and competitiveness, reducing vulnerability

Pirmspievienošanās palīdzība

Pre-Accession Assistance

Supporting EU candidate countries and potential candidates in transforming their societies, legal systems and economies, on the path to EU membership.