Skip to main content

Ķimikālijas

ES tiesību akti par ķīmiskām vielām, pārtikas piedevām un vielu marķēšanu un klasificēšanu.

Kā REACH regula attiecas uz jūsu uzņēmumu, kā šo regulu piemēro, Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) darbs.

Ķīmisko vielu lietošanai izvirzītās prasības (REACH)

Kā nodrošināt atbilstību ES klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulai, kā klasificēt ķimikālijas, piesakot vielu iekļaušanai klasificēšanas un marķēšanas sarakstā.

Ķimikāliju klasificēšana, marķēšana, iepakošana

Ziņas par ķīmiskajiem produktiem, uz kuriem attiecas vēl citi, īpaši tiesību akti. 

Konkrētas ķimikālijas

REACH tiesību akti, ķīmisko vielu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regula, tiesību akti par biocīdiem, pesticīdiem, farmācijas līdzekļiem, kosmētiku un endokrīnajiem disruptoriem. 

Kā ES reglamentē ķīmisko vielu izmantošanu

Pārskats par ES tiesību aktiem par pārtikas piedevām, aromatizētājiem, piesārņojošām un ķīmiskām vielām materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, un veterinārajās zālēs. 

Pārtikas ķīmiskais nekaitīgums