Skip to main content

Kemikaalid

ELi määrused kemikaalide, toidu lisaainete ning ainete märgistamise ja klassifitseerimise kohta.

Kuidas mõjutab REACH-määrus teie ettevõtet, kuidas toimib kemikaalidirektiiv, milline on Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) töö.

Kemikaalide kasutamise nõuded (REACH)

Kuidas täita klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva ELi määruse nõudeid, kuidas klassifitseerida kemikaale ja esitada aineid klassifitseerimis- ja märgistusandmikku.

Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Üksikasjad nende kemikaalide kohta, mille puhul kohaldatakse täiendavaid või eriõigusakte. 

Spetsiifilised kemikaalid

REACH-määrus, klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlev direktiiv, biotsiide, pestitsiide, ravimeid, kosmeetikatooteid ning endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevad õigusaktid. 

Kuidas reguleerib EL kemikaalide kasutamist?

Ülevaade ELi määrustest, mis käsitlevad toidu lisaaineid, lõhna- ja maitseaineid, saasteaineid, mahutites sisalduvaid kemikaale, toiduainetega kokku puutuvaid materjale ja veterinaarravimeid. 

Toiduainete kemikaaliohutus