Skip to main content

Chemické látky

Právne predpisy EÚ o chemických látkach, prídavných látkach v potravinách a označovaní a klasifikácii chemických látok.

Ako sa nariadenie REACH týka vášho podniku, ako toto nariadenie funguje, činnosť Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Požiadavky na používanie chemických látok (REACH)

Ako zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ o klasifikácii, označovaní a balení, spôsob klasifikácie chemických látok, zaradenie látky do zoznamu klasifikácie a označovania.

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok

Podrobnosti o chemických výrobkoch, ktoré si vyžadujú dodatočné alebo osobitné právne predpisy. 

Špecifické chemické látky

Právne predpisy REACH, klasifikácia, označovanie a balenie látok (CLP), právne predpisy týkajúce sa biocídov, pesticídov, liečiv, kozmetiky a endokrinných disruptorov. 

Ako reguluje EÚ používanie chemických látok

Prehľad právnych predpisov EÚ o prídavných látkach v potravinách, arómach, znečisťujúcich látkach, chemických látkach v nádobách, materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a veterinárnych liekoch. 

Chemická bezpečnosť potravinárskych výrobkov